Wales Writer in Residence

Wales Writer in Residence | National Theatre Wales | BBC Cymru Wales | BBC Writersroom Wales | Deadline: 11th May 2020

BBC Cymru Wales, National Theatre Wales and BBC Writersroom Wales join forces again to find the next Wales Writer in Residence.

In 2020 BBC Cymru Wales, National Theatre Wales and BBC Writersroom Wales are coming together again to search for the next Wales Writer in Residence.

This prestigious scheme, created in 2019,  has been designed to develop and support Welsh writing talent.

The initiative offers the winning writer the opportunity to hone their craft over a portfolio of media, encompassing stage, sound and screen. During their yearlong residency they receive over £12,000, get to spend six months working with the BBC, including time with BBC Studios, followed by six months with NTW. They’re offered physical space to write in, access to industry expertise and support to develop their ideas and talent.

They will also gain a BBC-broadcast credit in the form of a BBC Radio 4 drama commission.

This year writers are able to submit previously unproduced scripts in any medium alongside a pitch for an audio drama. Writers will be judged on both their writing flair alongside the compelling originality of their audio drama idea.

The award is open to anyone over the age of 18 who can represent the culture of Wales with authenticity (for example you may be from, or have lived or worked in Wales).

The submission window for entrants is open from Monday 10th February 2020 until Monday 11th May 2020. The scheme is for English language scripts and will be managed by the BBC Writersroom team in Wales.

The inaugural Wales Writer in Residence award was won by Holyhead-born writer Rhiannon Boyle. Rhiannon said of her 2019 win:

Winning Wales Writer in Residence 2019 has been amazing so far. It’s opened many doors and has led to lots of exciting meetings and opportunities. From developing TV drama ideas with BBC studios, to mentorship from established writer Matthew Hall, to some pretty immersive and thorough audio drama training. After years of writing it’s been the leg up I’ve needed to launch me into a successful career writing across all platforms here in Wales and beyond. 

Rhiannon’s award winning script, ‘Safe From Harm’ will be broadcast on Radio 4 at 14.15 on 7th August 2020.

Find out more about Rhiannon Boyle on our blog

Entries for the Wales Writer in Residence open on Monday 10th February 2020. The deadline is Monday 11th May 2020.

Entry is via our online e-submissions system HERE. Registration or submissions are not permitted prior to Monday 10th February 2020.

Before entering, please read the full Terms and Conditions for the Wales Writer in Residence

Read the Privacy Notice

Help and Advice on Writing Audio Drama - read our Top Ten Tips


Unwaith eto, bydd BBC Cymru Wales, National Theatre Wales a BBC Writersroom Cymru yn cydweithio i ddod o hyd i Awdur Preswyl nesaf Cymru.

Yn 2020, bydd BBC Cymru Wales, National Theatre Wales a BBC Writersroom Wales yn dod ynghyd i chwilio am Awdur Preswyl nesaf Cymru.

Mae’r cynllun nodedig hwn, a grëwyd yn 2019, wedi’i lunio i ddatblygu a chefnogi dawn ysgrifennu yng Nghymru.

Mae’r fenter yn rhoi’r cyfle i’r awdur buddugol fireinio ei grefft dros bortffolio o gyfryngau sy’n cwmpasu sgriptiau llwyfan, sain a sgrin. Yn ystod y flwyddyn breswyl bydd yr awdur yn cael £12,000, yn treulio 6 mis yn gweithio gyda’r BBC, gan gynnwys amser gyda BBC Studios, ac wedyn yn treulio chwe mis arall gyda National Theatre Wales. Bydd yn cael gofod i ysgrifennu ynddo, mynediad at arbenigedd y diwydiant a chefnogaeth i ddatblygu ei syniadau a’i ddawn.

Bydd hefyd yn derbyn cydnabyddiaeth darlledu gan y BBC ar ffurf comisiynu drama i BBC Radio 4.

Eleni, gall yr awduron gyflwyno sgriptiau sydd heb gael eu cynhyrchu o’r blaen mewn unrhyw gyfrwng ynghyd â chynnig syniad am ddrama sain. Bydd yr awduron yn cael eu beirniadu ar eu dawn ysgrifenedig ynghyd â gwreiddioldeb grymus syniad eu drama sain.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un dros 18 oed sy’n gallu cynrychioli diwylliant Cymru mewn modd sy’n argyhoeddi (er enghraifft, efallai eich bod yn dod o Gymru, neu wedi byw neu weithio yma).

Bydd y cyfnod cyflwyno ar agor i ymgeiswyr o ddydd Llun 10 Chwefror 2020 tan ddydd Llun 11 Mai 2020. Mae’r cynllun ar gyfer sgriptiau Saesneg a byddant yn cael eu rheoli gan dîm BBC Writersroom Cymru.

Yr awdures Rhiannon Boyle, a anwyd yng Nghaergybi, enillodd wobr Awdur Preswyl Cymru ym mlwyddyn gyntaf y cynllun. Ar ôl ennill yn 2019, dywedodd Rhiannon:

Mae ennill Awdur Preswyl Cymru 2019 wedi bod yn wych hyd yma. Mae wedi agor llawer o ddrysau ac mae wedi arwain at lawer o gyfarfodydd a chyfleoedd cyffrous, gan gynnwys datblygu syniadau am ddramâu teledu gyda BBC Studios, mentoriaeth gan yr awdur profiadol Matthew Hall, a hyfforddiant drama diddorol a thrylwyr. Ar ôl blynyddoedd o ysgrifennu, dyma’r hwb oedd ei angen arnaf i sefydlu fy ngyrfa lwyddiannus yn ysgrifennu ar draws yr holl lwyfannau yma yng Nghymru a thu hwnt.” 

Bydd ‘Safe From Harm’, sgript arobryn Rhiannon, yn cael ei ddarlledu ar Radio 4 am 14.15, 7 Awst 2020.

Mae rhagor o wybodaeth am Rhiannon Boyle i’w gweld ar ein blog

Bydd y cyfnod ymgeisio ar gyfer Awdur Preswyl Cymru ar agor o ddydd Llun 10 Chwefror 2020 ymlaen. Y dyddiad cau yw dydd Llun 11 Mai 2020.

Gwnewch gais drwy ddefnyddio ein system e-geisiadau YMA. Ni chaniateir cofrestru na gwneud cais cyn dydd Llun 10 Chwefror 2020.

Cyn mynd ati i wneud cais, darllenwch y Telerau ac Amodau llawn ar gyfer Awdur Preswyl Cymru

Darllenwch yr Hysbysiadau Preifatrwydd

Cymorth a Chyngor ar Ysgrifennu Drama Sain - darllenwch ein 10 Cyngor Campus

Rhiannon Boyle, the Wales Writer in Residence for 2019

Latest opportunities

 • The University of Southampton - Green Stories

  The University of Southampton - Green Stories

  Deadline: Various deadlines. Green Stories Writing Competitions are a free set of competitions with prizes, open to all. Writers are asked to write stories that present positive visions of what a sustainable society might look like, or integrate green characters, policies, solutions etc. in the backdrop of an otherwise mainstream story. Upcoming deadlines include Interactive Fiction (3rd Feb), Flash Fiction (21st March), Screenplay (18th April), QuiBi-style short episodes (23rd May), Adult Novel (2nd June), Children's stories (14th September).

 • Manchester Performing Arts Group - Script Submissions

  Manchester Performing Arts Group - Script Submissions

  Deadline: 30th June 2020 at 5pm. The Manchester Performing Arts Group are currently looking for stage plays and musicals ready for a rehearsed reading.

 • Finborough Theatre - ETPEP Award (Experienced Theatre Practitioners Early Playwriting Trust Award)

  Finborough Theatre - ETPEP Award (Experienced Theatre Practitioners Early Playwriting Trust Award)

  Deadline : 30th June 2020. The ETPEP Award, run by the Finborough Theatre, is a playwriting prize for people who work in the theatre industry who are new to writing. The Award’s purpose is to find and nurture a playwright who has worked in theatre for two years or more (but not in a literary department setting or as a paid script reader), who is looking to further their ambitions and skill in the art and craft of playwriting.

View all opportunities

Latest scripts

 • Moving On

  Moving On

  Read these scripts from the BBC TV Drama archive.

 • Gold Digger

  Gold Digger

  Read these scripts from the BBC TV Drama archive.

View all scripts

Follow @BBCWritersroom on Twitter