Pam mae’n rhaid i mi ddarparu gwybodaeth bersonol wrth gofrestru?

Diweddarwyd y dudalen: 26 Hydref 2018

Rydyn ni’n rheoli eich manylion personol yn ofalus iawn. Felly, rydyn ni eisiau egluro pam ein bod ni’n gofyn am bob darn o wybodaeth a sut byddwn ni’n ei ddefnyddio i wneud y BBC yn well.

E-bost/Enw defnyddiwr

Os ydych chi'n 13 oed neu'n hŷn byddwn yn gofyn am eich cyfeiriad e-bost. Os ydych chi dan 13 oed byddwn yn gofyn i chi greu enw defnyddiwr, sy'n wahanol i enw arddangos. Cewch ragor o wybodaeth am enwau arddangos yma.

Rydyn ni’n defnyddio hwn, ynghyd â'ch cyfrinair, i wirio eich bod chi’n rhywun go iawn (nid robot) ac am resymau diogelwch, fel mai dim ond chi all gael mynediad at eich cyfrif BBC. Ni fydd neb arall yn gallu gweld eich e-bost neu enw defnyddiwr.

Mae eich cyfeiriad e-bost hefyd yn gadael i chi ailosod eich cyfrinair os byddwch yn ei anghofio. Ac mae’n golygu y gallwn gysylltu â chi os oes angen i ni ddweud wrthych am rywbeth newydd, fel newid i’n telerau defnyddio.

Cyfrinair

Mae eich cyfrinair yn cadw eich cyfrif yn ddiogel, fel na all pobl eraill gael mynediad ato. Gwnewch yn siŵr ei fod yn anodd ei ddyfalu ac yn cynnwys:

  • Wyth neu ragor o nodau cyfrifiadurol
  • O leiaf un llythyren
  • O leiaf un rhif neu symbol.

Dyddiad geni

Pan ydych chi'n cofrestru gyntaf, rydyn ni'n gofyn am eich dyddiad geni. Mae hyn er mwyn i chi allu defnyddio rhannau o'r BBC sy'n addas ar gyfer eich oedran. Er enghraifft, dydyn ni ddim yn caniatáu oedolion i bostio negeseuon ar fwrdd negeseuon i blant. Mae hyn hefyd yn ffordd i'r BBC sicrhau eich bod chi'n hŷn na 18.

Mae hefyd yn golygu y gallwn weld sut mae pobl o oedrannau gwahanol yn defnyddio'r BBC. Ynghyd â gwybodaeth ynglŷn â rhyw a lleoliad pobl, mae'n ein helpu i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud rhywbeth i bawb.

Mae gwybod eich dyddiad geni yn golygu y gallwn ni hefyd roi mwy o wybodaeth berthnasol i chi ar draws y BBC ac mewn unrhyw e-byst gan y BBC rydych chi'n gofyn amdanyn nhw.

Os ydych chi'n 18 neu'n hŷn, dim ond eich blwyddyn geni byddwn ni'n ei gadw, nid y dydd neu'r mis. Mae hyn oherwydd ein bod ond yn cadw y data rydyn ni ei angen er mwyn gwneud y BBC yn fwy personol i chi. Dydyn ni ddim angen dydd a mis eich pen-blwydd i wneud hynny, felly dydyn ni ddim yn eu cadw.

Os ydych chi'n iau na 18, byddwn ni'n cadw eich dyddiad geni llawn, fel ein bod ni'n gwybod pryd ydych chi'n troi'n 18. Pan fydd hynny'n digwydd, byddwn ni'n dileu y diwrnod a'r mis o'n cofnodion.

Rhyw

Rydyn ni'n gofyn i bawb â pha ryw ydych chi'n uniaethu. Gallwch ddewis benyw, gwryw neu unrhyw derm arall yr hoffech ei ddefnyddio. Mae yna hefyd opsiwn os hoffech chi beidio â dweud.

Mae hyn yn ein helpu i weld sut mae pobl o rywiau gwahanol yn defnyddio'r BBC. Ynghyd â gwybodaeth ynglŷn ag oedran a lleoliad pobl, mae'n ein helpu i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud rhywbeth i bawb.

Lleoliad

Os ydych chi yn y DU ac yn 18 oed neu'n hŷn, byddwn yn gofyn am eich cod post.

Os ydych chi yn y DU ac yn iau na 18, byddwn ni'n gofyn am eich tref h.y. lle rydych chi'n byw.

Os ydych chi tu allan i'r DU ac yn 18 oed neu'n hŷn, byddwn ni'n gofyn am eich gwlad breswyl.

Rydyn ni’n defnyddio eich lleoliad:

  • i roi gwybodaeth leol berthnasol i chi ar-lein ac mewn unrhyw gylchlythyr e-bost rydych chi’n cofrestru ar ei gyfer.
  • at ddibenion dadansoddi ac ymchwil fel er mwyn i ni allu gwella'r gwasanaethau mae'r BBC yn eu cynnig. Gall hyn olygu defnyddio gwybodaeth geo-ddemograffig gan gwmnïoedd allanol, pan y gallai hyn sicrhau ein bod ni'n gwneud rhywbeth i bawb.

Rydyn ni hefyd yn gofyn am eich cod post yn llawn, oherwydd ei fod yn ein helpu ni i ddeall sut mae'r BBC yn cael ei ddefnyddio ar draws y wlad. Fel gwasanaeth cyhoeddus, mae'n rhaid i ni sicrhau ein bod ni'n gwneud rhywbeth ar gyfer pawb ac yn rhoi'r gwerth gorau am ffi'r drwydded. Gallwch ddarllen mwy am sut mae popeth a wnawn o fudd i chi, ein cynulleidfa, yma.

Sut fyddwn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol.

Mae'r BBC yn wasanaeth cyhoeddus. Mae'n rhaid i bopeth a wnawn fod o fudd i chi, ein cynulleidfa. Ac mae hynny'n cynnwys yr hyn rydyn ni’n ei wneud gyda’ch gwybodaeth bersonol.

Rydyn ni'n defnyddio’r wybodaeth hon er eich budd chi mewn dwy ffordd:

1. BBC mwy personol i chi

Mae'n ein helpu ni i wneud y BBC yn fwy personol i chi. Mae’n golygu y gallwn:

Argymell pethau rydyn ni’n meddwl y byddwch chi’n eu hoffi
Dangos cynnwys sy'n berthnasol i lle’r ydych chi’n byw
Gwneud yn siŵr y gallwch chi ddefnyddio pethau sy'n briodol i’ch oedran.

2. Gwneud rhywbeth i bawb

Fel gwasanaeth cyhoeddus, mae angen i ni wneud rhywbeth i bawb.

Wrth i ragor o'n cynnwys gael ei ddefnyddio ar-lein, mae angen i ni ddeall pwy sy'n ei ddefnyddio. Mae pethau fel iPlayer yn rhoi mwy o ffyrdd i chi fwynhau cynnwys y BBC. Ac er bod y rhain yn gadael i ni weld faint o bobl sy’n mwynhau’r pethau rydyn ni'n eu gwneud, nid ydyn nhw’n dweud dim wrthym ni amdanyn nhw. Mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd gwybod a ydyn ni’n gwneud rhywbeth i bawb.

Dyna pam ein bod ni’n gofyn i chi fewngofnodi a rhoi rhywfaint o wybodaeth.

Cadw eich gwybodaeth yn ddiogel

Wnawn ni byth werthu eich manylion personol i unrhyw un a fyddwn ni ddim yn defnyddio eich data mewn dull masnachol oni bai eich bod chi’n defnyddio gwasanaethau masnachol y BBC. Wnawn ni byth roi eich manylion personol i unrhyw un y tu allan i'r BBC heb eich caniatâd.

Rhagor o wybodaeth am eich gwybodaeth a’ch preifatrwydd.

Rydyn ni'n rhannu peth o'ch manylion personol â sefydliad Trwyddedu Teledu, er mwyn gweld os ydych chi'n defnyddio BBC iPlayer ac er mwyn diweddaru ei fas-data. Mae mwy o wybodaeth yma ynglŷn â phryd ydych chi angen trwydded teledu.

Newid iaith: EnglishGàidhlig