Cystadleuaeth Gohebydd Ifanc 2020/21

Diolch am wneud cais i gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Gohebydd Ifanc y BBC 2020/21.

Mae’n bwysig iawn i ni dy fod yn ymddiried ynom. Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd a diogelwch dy wybodaeth bersonol di. Mae’n bwysig dy fod yn darllen yr hysbysiad hwn er mwyn i ti wybod sut a pham rydyn ni’n defnyddio gwybodaeth o'r fath.

Pam ydyn ni’n gwneud hyn a sut galli di gymryd rhan?

Mae Cystadleuaeth Gohebydd Ifanc y BBC yn ôl. Mae’r BBC yn chwilio am bobl ifanc rhwng 11-18 oed sy’n dymuno adrodd am stori neu fater sy’n bwysig yn eu bywyd neu’r byd o’u cwmpas.

Mae Cystadleuaeth Gohebydd Ifanc y BBC yn cynnig cyfle unigryw i bobl ifanc rannu eu stori ar y teledu, radio, ar-lein neu ar y cyfryngau cymdeithasol gyda chymorth newyddiadurwyr, cynhyrchwyr a gwneuthurwyr rhaglenni'r BBC.

Bydd y straeon mwyaf gwreiddiol a diddorol yn cael eu rhoi gerbron panel o gyflwynwyr, gohebwyr, uwch-olygyddion a chynhyrchwyr o raglenni a phlatfformau fel Newsbeat, Newsround, The One Show a BBC Three.

Byddan nhw’n dewis y straeon mwyaf gwreiddiol a phwerus – bydd y straeon yn cael eu creu gyda’r ymgeiswyr buddugol ac yn cael eu darlledu gan y BBC naill ai ar y teledu, radio, ar-lein neu ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol. Bydd enillwyr cenedlaethol a rhanbarthol, felly mae digon o gyfle i ti sicrhau bod dy stori yn cael ei chlywed!

Rydyn ni eisiau i ti anfon amlinelliad o dy stori – galli di ysgrifennu, recordio neu ffilmio dy hun yn ei hadrodd. Paid â phoeni'n ormodol am yr arddull na’r fformat ar hyn o bryd - dydyn ni ddim eisiau’r stori orffenedig, dim ond syniad o’r hyn sydd gen ti dan sylw.

Galli di roi dy stori mewn tri chategori: Fi a fy myd, Codi calon a Coronafeirws.

Rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer ein cystadleuaeth roi manylion cyswllt eu rhieni/gwarcheidwaid er mwyn i ni allu cysylltu â nhw i’w hysbysu bod y BBC wedi cael dy gais. Ar gyfer unrhyw blentyn dan 13 oed, byddwn hefyd yn gofyn am ganiatâd rhieni i’w plentyn gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon.

Os wyt ti am dynnu’n ôl o'r gystadleuaeth neu os oes gen ti unrhyw gwestiynau am y ffordd rydyn ni’n trin dy ddata, anfona neges e-bost at: youngreportercompetition@bbc.co.uk

Pa wybodaeth fydd y BBC yn ei chasglu a sut byddwn yn ei defnyddio?

Bydd y BBC yn casglu ac yn prosesu’r wybodaeth bersonol rwyt ti wedi’i rhoi i ni amdanat ti dy hun. Mae dau fath o wybodaeth bersonol: data personol a data categori arbennig. Mae data categori arbennig yn ddata personol hefyd, ond rhaid i’r BBC ddilyn camau cydymffurfio ychwanegol er mwyn prosesu data o’r fath. Byddwn yn casglu’r data personol canlynol:

Data personol

• Dy enw

• Oedran

• Lleoliad (sir neu wlad/cenedl yn y DU)

• Enw a chyfeiriad e-bost y Rhiant/Gwarcheidwad

• Rhif cyswllt Rhiant/Gwarcheidwad

Efallai y bydd y BBC hefyd yn casglu data categori arbennig yn dibynnu ar gynnwys y stori y byddi di’n ei chyflwyno i ni.

Data categori arbennig yw:

• Hil neu ethnigrwydd

• Iechyd

• Credoau crefyddol neu athronyddol

• Cyfeiriadedd Rhywiol

Pwy yw’r Rheolydd Data?

Y BBC yw “rheolydd data” dy wybodaeth bersonol. Mae hyn yn golygu mai’r BBC fydd yn penderfynu ar gyfer beth y bydd dy wybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio, a sut y bydd yn cael ei phrosesu. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, bydd dy wybodaeth bersonol yn cael ei chasglu a’i phrosesu at y dibenion a nodir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn unig. Fel y rheolydd data, mae gan y BBC gyfrifoldeb i gydymffurfio â chyfraith diogelu data, a dangos ei fod yn cydymffurfio â hi.

Sail gyfreithiol dros brosesu dy wybodaeth bersonol

Mae’r ffordd y mae’r BBC yn prosesu dy wybodaeth bersonol wedi’i seilio’n gyfreithiol ar gyflawni ei rôl gyhoeddus. Rôl y BBC yw gweithredu er budd y cyhoedd a gwasanaethu pob cynulleidfa gyda chynnwys sy’n hysbysu, yn addysgu ac yn diddanu.

Dy ganiatâd penodol di yw’r sail ar gyfer prosesu gwybodaeth dy gategori arbennig. Galli di dynnu dy ganiatâd penodol yn ôl unrhyw bryd fel y disgrifir uchod.

Cadw dy wybodaeth

Os byddi di’n aflwyddiannus, bydd y BBC yn dileu dy ddata ar 30 Ebrill 2021 neu cyn hynny.

Bydd gwybodaeth bersonol ymgeiswyr llwyddiannus yn cael ei chadw am 2 flynedd arall at ddibenion rheoleiddio a’i harchifo gan y BBC yn unol â’i bolisi archifo.

Dy hawliau a rhagor o wybodaeth

Mae gen ti hawliau dan gyfraith diogelu data. Galli di ofyn am gopi o’r data mae’r BBC yn ei storio amdanat ti, sy’n cynnwys data dy Gyfrif BBC, os oes gen ti un, a’r data a ddisgrifir uchod.

Os bydd gen ti unrhyw gwestiynau am y ffordd y mae’r BBC yn delio â dy wybodaeth bersonol, neu os wyt ti’n dymuno cysylltu â'r BBC i arfer dy hawliau, a/neu unioni, dileu, gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu dy ddata personol, cysyllta â ni drwy’r post neu drwy anfon neges e-bost at DataProtectionEnquiries@bbc.co.uk.

Os wyt ti am gysylltu â Swyddog Diogelu Data’r BBC, galli di wneud hynny drwy’r post neu drwy anfon neges e-bost at dpa.officer@bbc.co.uk.

Os byddi di’n dymuno cyflwyno cwyn i’r BBC am y ffordd y gwnaeth ddelio â dy wybodaeth bersonol, ac nad wyt ti’n fodlon ag ymateb y BBC, mae gen ti hawl i gwyno wrth awdurdod goruchwylio. Yn y DU, yr awdurdod goruchwylio yw Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Galli di gysylltu â’r Swyddfa yma.

Diweddaru'r hysbysiad preifatrwydd hwn

Byddwn yn adolygu’r hysbysiad preifatrwydd os bydd newidiadau sylweddol yn y ffordd rydyn ni’n defnyddio dy wybodaeth bersonol.