Cystadleuaeth Gohebydd Ifanc y BBC

Os ydych chi rhwng 11-18 oed, dywedwch stori wrthym amdanoch chi, eich ffrindiau neu bobl ifanc yn eich cymuned rydych chi’n credu y dylai’r BBC roi sylw iddi.

Mae’r BBC yn chwilio am bobl ifanc rhwng 11-18 oed sy’n dymuno adrodd am stori neu fater sy’n bwysig yn eu bywyd neu’r byd o’u cwmpas.

Mae Cystadleuaeth Gohebydd Ifanc y BBC yn cynnig cyfle unigryw i bobl ifanc fel chi rannu eu stori ar y teledu, radio, ar-lein neu ar y cyfryngau cymdeithasol gyda chymorth newyddiadurwyr, cynhyrchwyr a gwneuthurwyr rhaglenni'r BBC.

I gystadlu, mae’n rhaid i chi anfon amlinelliad o syniad am stori ar-lein yma cyn y dyddiad cau, dydd Sadwrn 31 Hydref 2020.

Bydd y straeon mwyaf diddorol a gwreiddiol yn cael eu rhoi gerbron panel o gyflwynwyr, gohebwyr, uwch-olygyddion a chynhyrchwyr o raglenni a llwyfannau fel Newsbeat, Newsround, The One Show a BBC Three.

Byddan nhw’n dewis y straeon mwyaf gwreiddiol a phwerus – ac fe fyddan nhw’n cael eu creu gyda’r ymgeiswyr buddugol ac yn cael eu darlledu gan y BBC naill ai ar y teledu, radio, ar-lein neu ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Bydd enillwyr cenedlaethol a rhanbarthol, felly mae digon o gyfle i chi sicrhau bod eich stori yn cael ei chlywed!

SUT MAE YMGEISIO

I roi cynnig arni DEFNYDDIWCH Y FFURFLEN HON i anfon amlinelliad o’ch stori - gallwch chi ysgrifennu, recordio neu ffilmio eich hun yn dweud wrthym am hyn. Peidiwch â phoeni'n ormodol am yr arddull na’r fformat ar hyn o bryd - dydyn ni ddim eisiau’r stori orffenedig, dim ond syniad o’r hyn sydd gennych dan sylw.

Mae tri chategori stori:

• Fi a’m byd: Stori go iawn am eich bywyd neu eich byd. Gallai'r stori fod am eich hunaniaeth, neu am fater neu brofiad sy’n effeithio arnoch chi neu ar eich cymuned. Mae angen i chi ddangos sut mae eich adroddiad ar y stori yn gallu adlewyrchu'r sefyllfa ehangach, nid dim ond eich profiad chi ohoni.

• Codi calon: Stori i godi calon sy’n ysbrydoli ac yn obeithiol. Ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod wedi newid bywyd rhywun arall mewn ffordd gadarnhaol? Oes rhywbeth gobeithiol yn digwydd yn eich cymuned leol rydych chi’n meddwl a ddylai gael sylw? Rhaid i’r stori fod yn wreiddiol. Gall y stori fod amdanoch chi, eich ffrindiau neu’ch teulu, neu rywun yn yr ardal lle rydych chi’n byw.

• Coronafeirws: Ydy pandemig y Coronafeirws wedi gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd chi? Rydyn ni'n chwilio am straeon cadarnhaol a straeon o ddathlu yn ogystal â straeon sy’n edrych ar effaith heriol a negyddol y feirws ar fywydau pobl ifanc. Pa newidiadau a fu i’ch bywyd chi neu i fywyd eich teulu a’ch ffrindiau?

Ni fydd y straeon yn cael eu darlledu nes i’r holl waith beirniadu gael ei wneud, felly cofiwch ei bod yn rhaid i’ch awgrym dal fod yn ddifyr ac yn berthnasol ym mis Mawrth 2021

Bydd pob stori sy’n cael eu cynnwys ar y rhestr fer yn cael eu gwirio cyn y rownd beirniadu derfynol i wneud yn siŵr eu bod nhw’n ffeithiol wir, yn gywir ac yn gadarn yn gyfreithiol. Gwnewch yn siŵr ei bod!

Mae angen caniatâd rhiant/gwarcheidwad er mwyn ymgeisio.

Bydd y straeon yn cael eu beirniadu ar werth golygyddol – mae hynny’n golygu cryfder stori, gwreiddioldeb, a’r stori neu gefndir personol o’i chwmpas. Bydd y beirniaid yn chwilio am ystod o straeon amrywiol o bob cwr o’r DU.

Mae’r rheolau ar gyfer y gystadleuaeth yma

Mae’r hysbysiad preifatrwydd sy’n dweud wrthych sut byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth yma.

CYNGOR AR GYFER CYSTADLU

Cofiwch ein bod yn chwilio am straeon a syniadau personol pwerus am bynciau nad ydynt yn cael eu darlledu ar y BBC fel rheol. Rhaid iddyn nhw fod yn wir.

Mae’n rhaid i’r stori fod yn wreiddiol ac ymdrin â mater neu brofiad neu safbwynt personol sydd heb gael sylw eang o’r blaen, a/neu sy’n adlewyrchu bywyd y cyfrannwr neu ei ffrindiau a/neu deulu. Dylech nodi pam eich bod yn credu y bydd adrodd y stori neu fater yn cynnig persbectif unigryw, yn ogystal â nodi sut byddech yn ehangu eich adroddiad i edrych ar y materion sy’n gysylltiedig â’r pwnc.

Bydd yn rhaid i bob cais ateb y cwestiwn a ganlyn: Pam eich bod am rannu eich stori, a beth fyddai’n ei olygu i chi gael rhannu eich stori. Pwrpas hyn yw rhoi ychydig o gefndir i ni pam eich bod yn dymuno adrodd y stori, beth mae’n ei olygu i chi – pam ei bod yn berthnasol i chi a’ch bywyd?

Cofiwch nad ydym angen y stori orffenedig, dim ond amlinelliad – felly peidiwch â phoeni’n ormodol am y ffordd mae’n cael ei hysgrifennu neu ei recordio.

Roedd Jake, Elliot a Jed wedi rhannu eu stori am ymgyrchu dros barc byrddau sgrialu lleol
video
Roedd Niamh wedi sôn am sut roedd hi wedi cefnogi ei mam drwy ei chaethiwed i alcohol
video
The girl campaigning for more diversity in books
video