BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014
The Highland Clearances

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Fuadach nan Gaidheal
Duilleagan an Tidseir
Coinnich an cinneadh
Cruth Teacsa a-mhàin
Taing
 

Contact Us

Teachers Notes
 
 
 

Tha sinn a' moladh gun tèid an earrann seo a leughadh mus tèid an làrach a chleachdadh.

earrann nan Tidsear. Tha i air a roinn anns na h-earrannan a leanas:

   
Cunntas mun làraich Stiùireadh air mar bu chòir an làrach a chleachdadh
Ro-phlana Gnìomhan leasachail a th' air am moladh
Ceanglaichean Tarraing fiosrachadh a-nuas
 
Cunntas mun làraich ^top^
   
Tha làrach-lìn Fuadach nan Gaidheal a' toirt sùil air beatha dhaoine a bha a' fuireach air Ghaidhealtachd na h-Alba aig àm nam Fuadaichean. Tha i furasta a cleachdadh, co-oibreachail, a' còmhdach ìrean C gu E ann an Stiùireadh 5-14 airson Eòlas Àrainneachd agus mar sin a' toirt cothrom airson eadar-sgarachdainn. Faodar an làrach-lìn a chleachdadh mar ghoireas leatha fhèin gus taic a chur ri teagasg a' chuspair. Gheibhear dreach Beurla den làraich an seo.


'S e Calum, an taibhse chàirdeil, a tha gar toirt a-steach dhan làraich is a' toirt na cloinne air turas a-steach gu àm a bh' ann roimhe ann an Alba. Tha i air a roinn ann an trì earrannan stèidhicht' air cinn-là cudthromach bhon àm -"1800 Baile Gaidhealach" , "1814 Na Fuadaichean" agus 1821 Beatha Ùr". Tha an làrach-lìn stèidhichte air baile ficseanail Gaidhealach ach gheibh a' chlann fiosrachadh fìor mu dhaoine is mu àiteachan le bhith a' bruthadh air putain "Fìor Bheatha". Tro ghnìomhan eadar-oibreachail leithid a' tional fiosrachadh, a' sgrìobhadh litrichean is chunntasan pàipearan-naidheachd, tòimhseachain agus tro chaochladh gheamannan gheibh a' chlann a-mach dè a dh'adhbhraich na Fuadaichean agus mun bhuaidh a bh' aca air coimhearsnachdan Gaidhealach.
   
Stiùireadh air mar bu chòir an làrach a chleachdadh ^top^
Tha duilleagan air an làraich seo a dh'fhaodadh ùine a thoirt
a' luchdachadh a-nuas air sgàth 's cho mòr 's a tha na faidhlichean. Bidh seo a rèir 's dè cho luath 's a tha an lìonradh a tha thu a' cleachdadh. Gus an luchdachadh a-nuas a dhèanamh cho luath 's a ghabhas bu chòir dhut bruthadh air a' phutan, "Load Movies" gus an làrach a
ro-luchdachadh. Tha sinn cuideachd a' moladh a bhith ag obair tron làraich ann an òrdugh eachdraidheil.


'S e goireas glè èifeachdach, a ghabhas a chleachdadh nuair thathas a' teagasg mu Fuadach nan Gaidheal, a th' anns an làraich.Tha i a' tabhann gnìomhan ionnsachaidh inntinneach is brosnachail a chuireas ri teagasg. Bhon Ro-Phlana chì sibh gu bheil an làrach air a roinn ann an trì prìomh earrainnean. Gus làn fheum a dhèanamh den làraich tha gnìomhan leasachail ann airson an dèanamh sa chlas ro gach earrainn. Bheir iad seo eòlas eachdraidheil don chloinn air pàirt den chuspair agus cuiridh iad rin tuigse nuair a tha iad ag obair tron làraich.

Gus aithne a thoirt don chloinn air an làraich bhiodh e feumail Pròiseactair Ioma-meadhain agus Bòrd-geal a bhith agaibh. Le seo faodar sealltainn don chlas gu lèir mar a nì iad an slighe tron làraich. Ach 's dòcha nach gabh seo a dhèanamh; tha e a rèir 's dè an uidheam a th' aig an sgoil. Faodar, ged-tà, sealltainn dhan chloinn ciamar a nì iad an slighe tron làraich le bhith gan suidheachadh mun aon choimpiutair.

Air sgàth 's na h-aithris chlaistich bu chòir don chloinn cluais-fhònaichean a chleachdadh nuair a tha iad ag obair air an làraich. Bheireadh seo cothrom don chloinn a bhith mothachail air càit a bheil iad sa làraich gun fuaim nan coimpiutairean eile a bhith a' cur dragh orra. Ma tha de sholarachd ICT san sgoil a cheadaicheas e dh'fhaodadh a' chlann a bhith ag obair còmhla air an làraich. (Faodar am fuaim a chur dheth le bhith a' bruthadh putan "Fuaim Dheth" air an duilleig dachaigh.)

Seach nach obraich a' chlann tron làraich san aon seasan dh'fhaodadh gum biodh e feumail an làrach a chomharrachadh le bhith ga cur nad "Favourites Folder". Gus seo a dhèanamh brùthaibh air "Favourites" nur seallaiche-lìn is an uairsin bruthaibh "Add to Favourites". San dòigh seo gheibh a' chlann chun làraich gu luath aig toiseach gach leasain. Aig a h-uile ìre tha ìomhaigh chuideachaidh ann an oisein dheis aig mullach na duilleige gus tuilleadh fiosrachaidh a thoirt don neach-cleachdaidh.

Tha e cudthromach innse, ged a tha an làrach a' toirt cothrom don neach-cleachdaidh sgrìobhadh no peantadh obair/a h-obair fhèin nach gabh seo sàbhaladh is gun tèid a chall aon uair 's gum fàgar an làrach. Ach gabhaidh e a chlò-bhualadh le bhith a' taghadh "Clò-bhuail" air an sgrion.
Ro-phlana ^top^

GNÌOMHAN DUILLEAG-LÌN IALLAN CUIMSEAN
COILEANAIDH
BUILEAN IONNSACHAIDH MEASADH
LOIDHNE-TÌM Daoine san àm a dh'fhalbh-Tìm is ruith eachdraidheil Ìre C Cuir sreath thachartasan len cinn-là ann an òrdugh eachdraidheach. Cleachd na facail "deichead" is Mìle bliadhna" sna dòighean ceart. Thèid aig sgoilearan air cinn-là prìomh thachartasan Fuadach nan Gaidheal a chur air loidhne-tìm.. A' cur thachartasan gu ceart air loidhne-tìm.
CINNIDHEAN Daoine san àm a dh'fhalbh-Daoine, tachartasan is comainn cudthromach san àm a dh'fhalbh.Ìre D Thoir cunntas air iomadachd dhòighean-beatha dhaoine san àm a dh'fhalbh. Tuigidh sgoilearan structar nan cinnidhean Gaidhealach. Amhairc air a' chloinn fhad 's a tha iad a' beachdachadh.
Daoine san àm a dh'fhalbh - Daoine, tachartasan is comainn cudthromah san àm a dh'fhalbh - Ìre D Thoir cunntas air nithean mu dheidhinn chomainn, dhaoine is thachartasan bhon àm a dh'fhalbh is innis carson, 's dòcha, a dh'fhaodadh iad a bhith air am meas cudthromach.    
COINNICH AN CINNEADH - Daoine san àm a dh'fhalbh - Daoine, tachartasan is comainn cudthromah san àm a dh'fhalbh Ìre C Thoir cunntas air iomadachd dhòighean-beatha dhaoine san àm a dh'fhalbh. Cuiridh sgoilearan aithne air daoine ficseanach a bha beò aig àm Fuadach nan Gaidheal. 1 Amhairc air sgoilearan 's iad a' cur aithne air caractaran eadar-dhealaichte. 2 Cuir ceistean air na sgoilearan mu na caractaran eadar-dhealaichte sin.
BAILE GAIDHEALACH 1800 1 Am broinn taigh-croite 2 Air taobh a-muigh taigh-croite 3 Caisteal 4 Eaglais 5 Feannagan - Daoine san àm a dh'fhalbh - Daoine, tachartasan is comainn cudthromach san àm a dh'fhalbh Ìre C Thoir cunntas air iomadachd dhòighean-beatha dhaoine san àm a dh'fhalbh Bidh sgoilearan air an dèanamh mothachail air na diofar dhòighean anns an robh daoine beò, mar eisimpleir taighean is obair. Ionnsaichidh iad mu chaochladh nithean bhon àm, mar eisimpleir àirneis, stuthan is biadh. 1 Gèam Brùth is Tarraing-feumaidh a' chlann na buill, aodach is biadh a mhaidseadh ris an uachdaran bheartach no ris an tuathanach màil.2 Tòimhseachan a' bhaile Ghaidhealaich (Ìrean1 - 3), - feumaidh a' chlann 3 ceistean ioma-roghainneach air fiosrachadh bhon làraich-lìn a fhreagairt airson gluasad chun ath ìre.Faodaidh a chlann teisteanas a chlò-bhualadh ma chuireas iad crìoch cheart air an tòimhseachan.
Daoine ann an Comann-Daoine is feumalachdan ann an comann.Ìre C A' leasachadh tuigse air feumalachdan fa leth is feumalachdan sòisealta agus an dàimh ri cùisean eaconomach.    
UACHDARAIN Daoine san àm a dh'fhalbh -daoine, tachartasan is comainn chudthromach san àm a dh'fhalbh.Ìre D Thoir cunntas air cuid de nithean mu chomainn, dhaoine is thachartasan bhon àm a dh'fhalbh agus thoir beachd air carson a bhathas gam meas cudthromach.. Gheibh sgoilearan tuigse air seallaidhean is beachdan chaochladh dhaoine rè àm nam Fuadaichean. Amhairc is èist ri seallaidhean is beachdan na cloinne.
Daoine san àm a dh'fhalbh -daoine, tachartasan is comainn chudthromach san àm a dh'fhalbhÌre E 1 Mìnich adhbharan is gnìomhan dhaoine ann an suidheachaidhean sònraichte eachdraidheil.2 Mìnich na beusan no na beachdan a bha a' comharrachadh chaochladh chomann san àm a dh'fhalbh.    
Daoine ann an Comann-Daoine is feumalachdan ann an comann.Ìre C A' leasachadh tuigse air feumalachdan fa leth is sòisealta.    
CUID Daoine ann an Comann-Daoine is feumalachdan ann an comann. Ìre C A' leasachadh tuigse air feumalachdan fa leth is sòisealta. Tro chòmhradh tha a' chlann a' taghadh 5 nithean a bheireadh iad leotha nam b' e is gun robhas gam fuadach san là an-diugh. Amhairc is èist ri seallaidhean is beachdan na cloinne.An urrainn dhaibh na nithean a tha iad airson a thoirt leotha fhìreanachadh?
FUADAICHEAN 1814 Daoine san àm a dh'fhalbh -daoine, tachartasan is comainn chudthromach san àm a dh'fhalbh. Ìre D Thoir cunntas air cuid de nithean mu chomainn, dhaoine is thachartasan bhon àm a dh'fhalbh agus thoir beachd seachad air carson a bhathas gam meas cudthromach. 1 Leasaichidh sgoilearan an tuigse air seallaidhean is beachdan chaochladh dhaoine rè àm nam fuadaichean. 2 Sgrìobhaidh sgoilearan cunntas pàipeir-naidheachd stèidhicht' air an fhiosrachadh a chaidh a thoirt dhaibh mu na fuadaichean. Faodar seo a chlò-bhualadh.3 Leasaichidh sgoilearan tuigse air còirichean is uallaichean sònraichte is coitcheann ann an comann deamocraitigeach. 1Gèam "Lorg -Slighe" feumaidh a' chlann crìoch cheart a chur air gèam, a' cruinneachadh cuid an teaghlaich a chaidh fhuadach. 2 Tòimhseachan nam Fuadach, (Ìrean 1 - 3), -feumaidh a' chlann 3 ceistean ioma-roghainneach air fiosrachadh bhon làraich-lìn a fhreagairt airson gluasad chun ath ìre.Faodaidh a' chlann teisteanas a chlò-bhualadh ma chrìochnaicheas iad an tòimhseachan gu ceart.
Daoine san àm a dh'fhalbh -daoine, tachartasan is comainn chudthromach san àm a dh'fhalbh Ìre E 1 Mìnich adhbharan is gnìomhan dhaoine ann an suidheachaidhean sònraichte eachdraidheil. 2 Mìnich na beusan no na beachdan a bha a' comharrachadh chaochladh chomann san àm a dh'fhalbh. .    
Daoine ann an Comann-Daoine is feumalachdan ann an comann. Ìre C Leasaich tuigse air feumalachdan fa leth is feumalachdan sòisealta agus an dàimh ri cùisean eaconomach.    
Daoine ann an Comann- Riaghailtean, còirichean is uallaichean ann an comann. Ìre C 1 Thoir cunntas air riaghailtean eadar-dhealaichte a tha a' dèiligeadh ri suidheachaidhean eadar-dhealaichte. 2 Tabhann cuid de chòirichean is uallaichean neach ann an deamocrasaidh.    
Daoine ann an Comann- Riaghailtean, còirichean is uallaichean ann an comann. Ìre D 1 Mìnich carson a thathas a' dèanamh riaghailtean ann an comann. 2 Tabhann cuid de chòirichean is uallaichean neach ann an deamocrasaidh.    
MAPA AN T-SAOGHAIL Daoine is Àite-A' cleachdadh mhapaichean. Ìre C Leudaich am mapa inntinneil nas fhaide le bhith a' comharrachadh àiteachan san t-saoghal air mapa no cruinne. Bidh sgoilearan comasach air àiteachan don deach na fògarraich a chomharrachadh air mapa den t-saoghal, gu h-àraidh Canada, bailtean mòra na h-Alba, na h-Innsean, Astràilia, Sealainn Nuadh agus Afraga a Deas . Comharraich mapa den t-saoghal gu ceart.
BEATHA ÙR 1821 1 Beatha air a' chost 2 Beatha sa bhaile mhòr 3 Beatha ann an Canada 4 Beatha air Ghaidhealtachd Daoine san àm a dh'fhalbh - Caochladh is leantaileachd, adhbhar is buaidh Ìre C/D Leasaich tuigse air adhbhar is buaidh shuidheachaidhean eachdraidheil. 1 Gheibh sgoilearan tuigse air seallaidhean is faireachdainnean chaochladh dhaoine an dèidh nam fuadaichean - sgrìobhaidh sgoilearan caochladh litrichean, mar aon de na fògarraich, ag innse co ris a tha a' bheatha ùir aca coltach. 3 Gèam clèithe-feumaidh a' chlann soitheach a sheòladh gu sàbhailte thar a' chuain à Alba gu Aimeireaga, a' freagairt cheistean "ceart no ceàrr" air an t-slighe. 1 Tòimhseachan Ùr 2 Beatha Ùr,(Ìrean 1 - 3). feumaidh a' chlann 3 ceistean ioma-roghainneach air fiosrachadh bhon làraich-lìn a fhreagairt airson gluasad chun ath ìre.Faodaidh a' chlann teisteanas a chlò-bhualadh ma chuireas iad crìoch cheart air an tòimhseachan.
Daoine san àm a dh'fhalbh -daoine, tachartasan is comainn chudthromach san àm a dh'fhalbh Ìre D Thoir cunntas air nithean co-cheangailte ri comainn, daoine is tachartasan bhon àm a dh'fhalbh agus thoir beachd air carson a dh'fhaodadh iad a bhith air am meas cudthromach.    
Daoine ann an Comann-Daoine is feumalachdan ann an comann.Ìre C Leasaich tuigse air feumalachdan sònraichte is coitcheann is air an dàimh ri cùisean eaconomach.    

   
Tro bhith a' cleachdadh làrach-lìn Fuadach nan Gaidheal coileanaidh a' chlann na cuimsean ICT a leanas:

IALLAN CUIMSEAN COILEANAIDH BUILEAN IONNSACHAIDH MEASADH
Rannsachadh is Sgrùdadh-Ìre B Faigh gu làraich-lìn le comharran ath-shuidhichte ro-shuidhichte. An dèidh don tidsear an làrach-lìn a chomharrachadh gheibh sgoilearan thuice tro favourites folder. A' gabhail beachd is a' faighinn chun làraich-lìn.
- Rannsachadh is Sgrùdadh Ìre C Cleachd làrach-lìn leat fhèin. Ruithidh sgoilearan tron làraich-leotha fhèin, a' gluasad gu soirbheachail bho dhuilleag gu duilleag.. Ag amhairc
Clò-bhuail gu roghnach Clò-bhuailidh sgoilearan na pàirtean den làraich-lìn a tha iad ag iarraidh. Ag amhairc is a' clò-bhualadh.
- Rannsachadh is Sgrùdadh Ìre D Cruthaich comharran Faodaidh a' chlann duilleagan feumail den làraich-lìn a chlò-bhualadh. Ag amhairc is a' comharrachadh duilleagan gu ceart.
Cùm grèim air teacsa is dealbhan le copaigeadh is glaodhadh. Faodaidh a' chlann leth-bhric a dhèanamh de na h-ìomhaighean bhon làraich-lìn a-steach nan sgrìobhainn fhèin. Ag amhairc is a' faighinn dhealbhan.

GNÌOMHAN-CLASA LEASACHAIL
^top^


Gnìomh 1: Àite
(Daoine is Àite- A' cleachdadh Mhapaichean. Ìre C )
Seall do na sgoilearan mapa na h-Alba, a' comharrachadh roinnean far a bheil iad a' fuireach agus fiosrachadh iomchaidh, sònraichte eile. Amas air Roinn na Gaidhealtachd, a' gabhail a-steach taobh tuath na Gaidhealtachd, an Eilein Sgitheanaich, Loch Aillse, A' Ghearasdain, Loch Abair, Inbhir Nis, Narainn, Bàideanach agus Srath Spè. Thoir dhaibh mapa bàn agus iarr air sgoilearan na prìomh àiteachan sin a chomharrachadh agus an sgìre aca fhèin a chomharrachadh.
Measadh: A' cur comharran ceart air mapa.
(N.B.
Thoiribh aire nach eil an liosta gu h-àrd cunbhalach. Dh' fhuiling daoine ann an Arcaibh is ann an Sealtainn, taobh an iar Obar Dheathain, taobh an ear a' Mhonaidh agus an Eilean Arain am measg chàich bho na fuadaichean)

Gnìomh 2: Loidhne-tìm (Daoine san àm a dh'fhalbh- Ruith Tìm is Eachdraidheil. Ìre C )
Beachdaich còmhla ri na sgoilearan air caochladh de chinn-là cudthromach (an là an-diugh, an co-là-breith, An Dara Cogadh, Daoine ann an linn Bhictoria agus cinn-là bho chuspairean sgoile. Roinn iad nam buidhnean, thoir cairtean-seallaidh dhaibh ( le tachartas is ceann-là) agus iarr air sgoilearan an cur ann an òrdugh eachdraidheach, a' tòiseachadh leis an àm a tha làthair. Cuir na cinn-là a th' air an làraich-lìn nam measg -1800, 1814 is 1821 - is mìnich gur e sin an t-àm a tha iad gu bhith a' sgrùdadh.
Measadh : A' cur thachartasan ceart ann an loidhne-tìm.

Gnìomh 3: Cinnidhean (Daoine san àm a dh'fhalbh-Daoine, Tachartasan is Comainn cudthromach. Ìrean C/D -'S ann tro chomas air beachdachadh is air mìneachadh caochlaidheachd is le bhith beachdachadh air cudthromachd thachartasan a gheibhear air sgaradh a dhèanamh eadar ìrean.)
Beachdachadh, ann an suidheachadh iomchaidh, gus "ceannard" is "siostaman stiùiridh" a shoilleireachadh. Mìnich gun robh, ann an Alba, ron 19mh linn, Siostam Cinnidh far an robh a h-uile neach ag obair còmhla airson math a' chinnidh. Bha cuimhne aig daoine air an seo anns an 19mh linn.
Na coitearan - ag obair dha fo-mhàladairean. Cuir a' chairt seo gu bonn an dùin.
Fo-mhàladairean no croitearan - a' fuireach ann an taighean-croite is le fearann aca air mhàl bhon fhear-baile. Cuir a' chairt seo os cionn nan coitearan….os cionn cairt nan coitearan???
Fir-baile - fearann aca air mhàl bhon cheann-feadhna agus bha iad a' dèanamh cinnteach gun robh cùisean a' dol gu rèidh.
An ceann-feadhna - 's ann leis a bha am fearann. Cuir a' chairt seo gu mullach an taisbeanaidh.

Gnìomh 4: Uachdarain (Daoine san àm a dh'fhalbh-Daoine, Tachartasan is Comainn chudthromach. Daoine ann an Comann- Daoine is Feumalachdan ann an Comann. Ìrean C-E)
Dèan dràma gnìomhachail anns a bheil an clas gu lèir an sàs agus a tha a' sgrùdadh nan roghainnean, taghaidhean is co-dhùnaidhean a bh'aig na caochladh bhuidhnean aig àm Fuadach nan Gaidheal.
Na h-uachdarain - Thàinig mòran de na h-uachdarain gun cho-dhùnadh gum b' e beathaichean is nach b' e daoine, a bha iad ag iarraidh air an cuid fearainn seach gun dèanadh seo barrachd airgid dhaibh.
Dè a' bhuaidh a bh' aig seo air a' choitear, a' chroitear is air an fhear-baile?
Measadh -Amhairc is èist ri seallaidhean is beachdan na cloinne.

Gnìomh 5: Cuid (Daoine ann an Comann- Daoine is Feumalachdan ann an Comann. Ìre C.)
Bruidhinn mu na Fuadaichean
Iarr air a' chloinn smaoineachadh air dè na 5 nithean a bheireadh iad leotha bhon dachaighean an-diugh nan deigheadh an cur a-mach asta. Feumaidh gach neach fa leth mìneachadh do bhuill a' chlasa dè a bheireadh iad leotha is carson.
Measadh- Amhairc air na taisbeanaidhean.
.

Gnìomh 6: Fuadach (Daoine is Àite-A' cleachdadh mhapaichean Ìre C)
A' cleachdadh mapa den t-saoghal, lorg Gaidhealtachd na h-Alba.
Innis dha na sgoilearan gun robh aig na daoine a mhair beò an dèidh nam fuadaichean ri gluasad a dh'àiteigin eile gus obair a lorg. Air mapa an t-saoghail comharraich cuid de na dùthchannan don deach iad -Canada, Stàitean Aonaichte Aimeireagaidh, Astràilia agus Sealainn Nuadh. Comharraich cuid de na h-astaran a shiubhail iad agus thoir adhbharan airson na dùthchannan sin a bhith air an taghadh.
N.B. Chan e liosta chunbhalach a tha seo.
Measadh- A' comharrachadh mapa an t-saoghail gu ceart.


THOIR FIOSRACHADH A-NUAS ^top^


Tha mòran dealbhan air an làraich-lìn agus tha seo a' ciallachadh gun toir pàirtean dhith nas fhaide a' tighinn a-nuas na bheir pàirtean eile. Tha an làrach a' cur feum air Flash plug-in 4 airson na h-ìre àrd seo. Brùth an seo gus am Flash plug-in fhaighinn. Tha cothrom aig a' chuid as motha de sgoiltean air a' phlug-in seo ach ma tha trioblaid agad ga fhaighinn cuir fios gu Co-òrdanaiche ICT. Gheibh e/i fios gun solaraiche-seirbheis a tha a' coimhead as dèidh choimpiutairean ur LEA gus cùisean a chur ceart.

Tha cruth "Teacsa a-mhàin" den làraich ann ach tha i cuibhrichte is chan eil càil oirre ach an teacsa.

Nuair a tha thu ag obair tron làraich mothaichidh tu gu bheil tòrr obair-claistinneach oirre. Tha seo a' cur rithe is ga dèanamh nas èifeachdaiche, ach dh'fhaodadh e an tarraing a-nuas a dhèanamh nas slaodaiche. Air an duilleig-dachaigh tha putan, Audio off, ann. Ma bhruthas tu seo thig nithean a-nuas nas luaithe. Dh'fhaodadh seo a bhith feumail cuideachd ma tha thu a' cleachdadh na làraich ann an suidheachadh ruim-clasa gun chluais-fhònaichean. Gun fuaim, feumaidh a' chlann tàr-sgrìobhaidhean a leughadh gus am fiosrachadh fhaighinn.

CEANGLAICHEAN ^top^


Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu na Fuadaichean air na làraich-lìn a leanas. Feumar cuimhneachadh, ged-tà, nach eil iad uile freagarrach airson clann an cleachdadh gun stiùireadh. Feumaidh an tidsear sgrùdadh mionaideach a dhèanamh orra mus tèid cead a thoirt don chloinn an cleachdadh airson tuilleadh sgrùdaidh.

http://www.theclearances.org

http://www.tartans.com/articles/highclearmemmain.html

http://www.electricscotland.com/history/clearances.htm


Chan urrainn don BhBC uallach a ghabhail airson na th' air làraich-lìn bhon taobh a-muigh.
   
 
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy