BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014
The Highland Clearances

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Fuadach nan Gaidheal
Duilleagan an Tidseir
Coinnich an cinneadh
Cruth Teacsa a-mhàin
Taing
 

Contact Us

Fuadach nan Gaidheal: Taing

Deasaichte le Roinn Foghlaim, BBC Alba
Dealbhaichte is togte le New Media, BBC Alba

Comhairliche Cachdraidheil Iain Rose
Sgrìobhadair Duilleag nan Tidsear Elaine Fitzpatrick

Cleasaichean

Callum - Iain MacRath

Iain MacAnndrais - Donnchadh MacNèill

Ceann-feadhna MhicAnndrais - Sìm MacCoinnich

Màiri NicThàmais - Caitlin Nic Aonghais

Dòmhnall òg MacDhaibhidh - Seòras Caimbeul

Dòmhnall MacDhaibhidh - Cailean MacLeòid

Dealbhan

"Lochaber No More" agus teanamaintean Ghlaschu le cead bho Leabharlann Dhealbh Hulton

Caisteal Dhùn Ròbain, Pàdraig Sellar agus iasgair air Loch Fìne le cead bho Leabharlann Nàiseanta na h-Alba

Caisteal Inbhir Aora, le cead bho Diùc Earra-Ghaidheil

A Scottish Grievance le cead bho Leabharlann Mitchell, Leabharlannan Ghlaschu, Fiosrachadh is Ionnsachadh

Tairsgeirean, Prais chòcaireachd, " A Coronach in the Backwoods" agus cùmhnant an neach-siubhail uile le cead bho Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba

Fuadach, le cead bho Taigh-tasgaidh Uibhist

Evening in a Scots Cottage le Alasdair Carse le cead bho Gaileiridh Nàiseanta na h-Alba.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy