Main content

Dai Jones

Mae Dai Jones yn cyflywno'ch ceisiadau a'ch hoff gerddoriaeth yn ei rhaglen Ar Eich Cais

Ganwyd Dai yn Holloway yn Llundain, ac yna pan yn dair fe symudodd ei deulu i Gymru.

Ar ôl gadael ysgol dechreuodd Dai weithio ar y ffarm yn ogystal â chanu mewn amryw o eisteddfodau.

Cafodd ei brofiad cyntaf o weithio ar Radio Cymru yn 1962 pan weithiodd ar y rhaglen Sêr y Seroedd. Ers hynny mae Dai wedi bod yn cyflwyno Ar Eich Cais yn ogystal a'i rôl fel arwr y byd amaeth.

"Dwi yn mwynhau fy raglen ceisiadau gan fy mod yn derbyn ac yn darllen teimladau'r gwrandawyr dros y wlad."

Holi Dai jones

Petai ti'n anweledig am y diwrnod, beth fyddai'r peth cynta' i ti wneud?
Annerch y Llywodraeth i fod yn fwy trugarog at y diwydiant amaethyddol a'u hargyhoeddi na allent fyw heb ffermwyr.

Beth sy'n gwneud i ti ymlacio?
Recordio'r rhaglen Ar Eich Cais a chael cyfle i eistedd nôl i ddarllen y ceisiadau a gwrando ar y gerddoriaeth.

Pa atgof sy'n gwneud i ti gochi fwyaf?
Yfed y dŵr a lemon oedd mewn powlen mewn bwyty Tseiniaidd yn Llundain yn 1970, doedden i ddim yn gwybod mai i olchi dwylo oedd y dŵr i fod i!

Pa raglen deledu wyt ti'n mwynhau fwyaf ar hyn o bryd?
Cnex.

Petai ti'n cael newid un peth am dy hun - beth fyddai hynny?
Siap fy nghorff.

Oes gen ti lysenw?
Oes adre - 'Y Maffia'.

Pe na fyddet ti'n gyflwynydd radio, beth fyddai dy swydd ddelfrydol?
Prif Weithredwr.

Beth oedd dy hoff losin pan yn blentyn?
Werthers Original.

Pwy sydd yn dy ysbrydoli di?
Fy wyres fach Celine.

Pa eitem yn dy gwpwrdd dillad sy'n codi'r cywilydd mwyaf arnat ti?
Hen gôt Barbour sydd gyda fi ers oes pys sydd ddim ond yn dod allan pan fydd neb yn fy ngweld.

Beth yw dy leoliad picnic delfrydol?
O amgylch unrhyw fwrdd!

Petai ti'n ennill y loteri - beth fyddai'r peth cyntaf i ti wneud?
Mynd a'n ffrindie i gyd am wythnos o wylie.

Pwy fydde ti'n hoffi gweld yn dy actio di mewn ffilm am dy fywyd?
Norman Wisdom.