Main content

Pigion y Dysgwyr Tachwedd 13eg 2020

Mark Drakeford, Sam Thomas, yr arwr rygbi Clive Rowlands, Kit Ellis, a Gary Jones

"S'mae... Dych chi'n gwrando ar Pigion - podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Tomos Morse dw i, ac i ddechrau'r wythnos yma..."

Clip Sam Thomas – Geraint Lloyd

Mae gorsaf radio Bronglais – sef gorsaf radio Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth, yn dathlu ei phenblwydd yn 50 oed. Cafodd Geraint Lloyd hanes yr orsaf gan Sam Thomas o Lanafan a dyma i chi flas ar y sgwrs…

Gorsaf radio - Radio Station

Clwb ieuenctid - Youth club

Cynhyrchu - To produce

Sioe geisiadau - Request show

Cleifion - Patients

Darlledu - To broadcast

I ddod ynghlwm - To become involved

Gwirfoddoli - To volunteer

Amrywiaeth - Variety

Cyfoes - Contemporary

Clip Mark Drayford – Dewi Llwyd

Hanes gorsaf radio Bronglais yn fan’na ar raglen Geraint Lloyd. Dw i’n siŵr ein bod ni i gyd wedi gweld llawer iawn ar Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, yn rhoi gwybod i ni am sefyllfa Covid y wlad yn ystod y misoedd diwetha. Fe oedd gwestai Dewi Llwyd dydd Sul diwetha a chlywon ni bod teulu’r Prif Weinidog wedi bod yn sâl gyda Covid yn ystod y cyfnod hwnnw. Gofynnodd Dewi Llwyd iddo fe sut oedd e wedi dygymod â’r sefyllfa…

Prif Weinidog Cymru - First Minister of Wales

Dygymod â - To put up with

Yr Ail Ryfel Byd - The Second World War

O dan bwysau aruthrol - Under immense pressure

Cwympo’n dost - To fall ill

Ymdopi - To cope

Clip Tudur Owen

Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, oedd hwnna’n sôn wrth Dewi Llwyd sut oedd e wedi ymdopi pan fuodd aelodau o’i deulu’n sâl gyda Covid. Gyda’r tywydd yn oeri, penderfynodd Tudur, Manon a Dyl Mei ei bod hi‘n dywydd perffaith i swatio a chwarae gêm fwrdd – ond beth oedd eu hoff gêm fwrdd nhw tybed?

Swatio - To snuggle

Rheolau - Rules

Gwyddbwyll - Chess

Plentyndod - Childhood

Clip Siorts Clive

Tudur Owen a’r criw yn sôn am eu hoff gêmau bwrdd yn fan’na. Mae Clive Rowlands yn un o sêr byd rygbi Cymru. Buodd e’n gapten ar y tîm cenedlaethol yn y chwedegau ac wedyn yn hyfforddwr Cymru ar ôl iddo fe ymddeol fel chwaraewr. Buodd e hefyd yn rheolwr ar dîm y Llewod. Yn anarferol iawn cafodd ei wneud yn gapten tîm Cymru yn ei gêm gynta dros y wlad - gêm yn erbyn Lloegr. Dyma fe’n cofio’r gêm arbennig honno…

Cenedlaethol - National

Hyfforddwr - Coach

Y Llewod - The Lions

Anarferol - Unusual

Pencampwriaeth - Championship

Cyd-chwaraewyr - Team-mates

Ymarfer - Practice

Parc yr Arfau - The Arms Park

Y tri chwarteri - The three-quarters

Mewnwr - Scrum half

Clip Ifan a Gary Gwallt

Trueni i Clive golli’r gêm gynta ‘na on’d ife?
Mae Gary Jones, neu Gary Gwallt, yn byw yn Abir ger Benidorm. Trin gwallt ydy ei waith e ond mae hi wedi bod yn anodd iawn i’r busnes gario ymlaen oherwydd Covid. Beth felly mae Gary wedi bod yn ei wneud yn y cyfamser? Ifan Evans fuodd yn ei holi…

Trin gwallt - Hairdressing

Y cyfamser - The meantime

Distaw - Quiet
Gwirfoddolwr ar gyfer elusen - A volunteer for a charity

Andros o hwyl - Loads of fun

Cyngor - Advice

Ymchwil - Research

Eitha llym - Quite strict

Clip Bore Cothi – Kit Ellis

Gary Jones oedd hwnna yn rhoi blas i ni ar fywyd Benidorm yn ystod y cyfnod clo. Blas ar fwyd wedi ei goginio’n araf sydd yn y clip nesa. Rhoddodd Shan a chriw Bore Cothi her i Kit Ellis, sef coginio sawl pryd yn ei ‘slow cooker’… a dyma sut aeth hi…

Y cyfnod clo - The lockdown

Her - Challenge

Hyder - Confidence

Arbrofi - To experiment

Y gyfrinach - The secret

Brasder - Fat

Rhwydd - Easy

Twlu - to throw

Oergell - Fridge

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

14 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad