Main content

Pigion y Dysgwyr Tachwedd 6ed 2020

Yr actorion Ieuan Rhys a Hannah Daniel, Huw Chiswell, Shan Cothi a Gary Melville

S'mae... Dych chi'n gwrando ar Pigion - podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Tomos Morse dw i, ac i ddechrau'r wythnos yma …

Shelley a Rhydian - Sioe Sadwrn
Roedd yr actor Ieuan Rhys yn astudio drama yn y coleg pan gafodd ei gyfle cynta i actio’n broffesiynol ac yn fuan iawn dechreuodd actio rhan Sarjant James yn Pobol y Cwm a buodd e’n actio’r rhan hwnnw am flynyddoedd maith. Fe oedd un o westeion Shelly a Rhydian ar y Sioe Sadwrn a dyma fe’n esbonio sut cafodd e ei swydd actio gynta…

Cwpla - To finish

Lan llofft - Upstairs

Cyfweliadau - Interviews

Cwrdd â - To meet

Pennod - Episode

Parodd - It lasted

Huw Stephens a Huw Chiswell - Sioe Frecwast Radio Cymru 2
Yr actor Ieuan Rhys oedd hwnna’n sôn am sut cafodd o’r cyfle i actio ar Pobol y Cwm. Mae Huw Stephens yn mynnu bod ei westeion yn ateb ei gwestiynau drwy roi’r gair Cocadwdl o flaen yr ateb. Dw i’n siŵr ei bod hi’n ddigon anodd i gofio’r holl atebion yes/no yn Gymraeg heb y dasg ychwanegol honno! Y canwr Huw Chiswell oedd yn ateb y cwestiynau Cocadwdl yr wythnos diwetha a dyma i chi sut aeth o ymlaen…

Diflas - Boring

Bronoeth - Topless

Eitha anghyffredin - Quite unusual

Cwlwm - Knot

Yn benodol - Specifically

Fy nghlustffonau - My headphones

Ymwrthod - To reject

Cyfaill - Friend

Suro’r syniad - Spoiled the idea

Fy isymwybod - My subconcious

Dewi Llwyd a Shan Cothi - Dewi Llwyd
Huw Chiswell yn cocadwdlio efo Huw Stephens yn fan’na. Fel arfer cyflwyno rhaglenni mae Shan Cothi ond hi oedd gwestai Penblwydd Dewi Llwyd ddydd Sul. Sut oedd Shan am ddathlu’r diwrnod mawr tybed?

Ffordd unigryw - An unique way

Alla i ddychmygu - I can imagine

Yn hŷn (e)to - Older again

Marchogaeth - Horse riding

Uniaethu - To empathise

Meddiant - Possession

Fy niweddar ŵr - My late husband

Teulu gofaint - Blacksmith family

Angerdd - Passion

Daniel Glyn a Hannah Daniel - Sioe Frecwast Radio Cymru 2
Penblwydd hapus iawn i Shan Cothi. Yr actores Hannah Daniel oedd yn ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn wythnos diwetha a dyma i chi flas ar ei hatebion hi…

Cwestiynau diog - Lazy Questions

Cymeriad - Character

Eitha pert - Quite pretty

Hoff lwyfan - Favourite stage

Amgueddfa - Museum

Darlithoedd - Lectures

Atgofion melys iawn - Very sweet memories

Lisa Gwilym a Gary Melville
Yr actores Hannah Daniel yn cofio am ei dyddiau ysgol wrth ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn. Lisa Gwilym oedd yn cyflwyno rhaglen Aled Hughes wythnos diwetha a buodd hi’n sgwrsio gyda Gary Melville am hanes recordiau 7 modfedd…

Unol Daleithau - United States

Poblogaidd - Popular

Creu - To create

Offer - Equipment

Gwasgu - To press

Rhyddhau - To release

Gan amla(f) - More often than not

Disodli - To replace

Trystan ac Emma – Post Cyntaf
Dipyn bach o hanes y byd recordiau yn fan’na gan Gary Melville. Cafodd seremoni wobrwyo BAFTA Cymru ei chynnal nos Sul a dau o’r enillwyr oedd Trystan Ellis Morris ac Emma Walford am eu gwaith yn cyflwyno’r gyfres Prosiect Pum Mil. Kate Crocket gafodd gyfle i longyfarch y ddau ar Post Cynta’ fore Llun…

Seremoni wobrwyo - Award ceremony

Llongyfarchiadau - Congratulations

Mae’n rhaid (i mi) cyfadde - I must admit

Llond y lle - Full up

Wedi cael eu henwebu - Had been nominated

Cefndryd - Male cousins

Esblygiad - Evolution

Yn y bôn - Basically

Cymunedau - Communities

Cyfranwyr - Contributors

Cyflawni - To achieve

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

15 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad