Main content

Pigion y Dysgwyr Hydref 30ain 2020

Aran Jones, Natalie Jones, yr artist Mike Jones a Richard Jones o'r grŵp Ail Symudiad

"S'mae... Dych chi'n gwrando ar Pigion - podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Tomos Morse dw i, ac i ddechrau'r wythnos yma …”

Beti George
Cafodd Beti George y cyfle i sgwrsio gydag Aran Jones o’r cwmni Say Something in Welsh ar ddiwedd wythnos dysgwyr BBC Radio Cymru. Yn ôl Aran, mae’r cwmni gafodd ei greu unarddeg o flynyddoedd yn ôl, yn newid cyfeiriad yn y ffordd maen nhw’n dysgu’r iaith. Dyma Aran yn dweud mwy am hyn wrth Beti…

Ymdrech sylweddol - A substantial effort

Addasiad niwrolegol - a neurological adjustment

Arbrofi - To experiment

Bron yn ddi-baid - Almost non-stop

Ymenydd - Brain

Cymhleth - Complex

Eitha hyblyg - Quite flexible

Dwys - Intense

Syfrdanol - Astounding

Cyflawni - To achieve

Ar y Marc
Aran Jones o Say Something in Welsh oedd hwnna’n sgwrsio gyda Beti George. Un fuodd yn defnyddio gwefan Say Something in Welsh i ddysgu Cymraeg ydy’r Almaenwr Klaus Neuhaus. Does gan Klaus ddim cysylltiad â Chymru o gwbl heblaw am ei gariad tuag at tîm pêl-droed y wlad. Mae e’n ffan mawr o dîm Cymru ers chwarter canrif ac erbyn hyn mae e’n aelod llawn o’r wal goch ac yn dilyn y tîm ar hyd a lled y byd. A dyma pam mae e wedi dechrau dysgu Cymraeg fel buodd e’n esbonio wrth Dylan Jones ar Ar y Marc…

Peirannydd cyfathrebu - Communication engineer

Hyd yn hyn - Up to now

Awyrgylch - Atmosphere

Canlyniad - Result

Heulwen - Sunshine

Yr olygfa - The scene

Mo’yn - Eisiau

Yn ddiweddarach - Later on

Rownd derfynol - The final

Aled Hughes (Natalie Jones)
Dysgu Cymraeg i blant fydd Natalie Jones ar ôl iddi orffen ei chwrs ymarfer dysgu. Cafodd Natalie ei magu ym Mhwllheli ond mae hi’n byw yn San Cler yn Sir Gaerfyrddin erbyn hyn. Yn ystod y mis yma mae hi wedi cael y cyfle, bob nos Iau ar S4C, i gyflwyno cyfres sydd yn rhan o fis Hanes Pobol Ddu yng Nghymru. Dyma hi’n sôn wrth Aled Hughes am beth hoffai hi weld yn newid yng Nghymru o ran y boblogaeth ddu…

Dinbych y Pysgod - Tenby

Hyfforddi - To train

Profiadau newydd - New experiences

Anweledig - Invisible

Hiliaeth - Racism

Bodoli - To exist

Parch a sylw - Respect and attention

Annhegwch - Unfairness

Balchder - Pride

Hunaniaeth - Identity

Bore Cothi
Natalie Jones oedd honna’n sôn wrth Aled Hughes am brofiadau’r boblogaeth ddu yng Nghymru. Daeth y syniad o gael pobl noeth ar galendrau gan y Calender Girls ar ddiwedd y nawdegau, ac ers hynny dyn ni wedi gweld sawl calendr gyda phobl bron yn noeth, neu’n borcyn, yn aml iawn i godi arian at achosion da. A nawr mae Calendr Clo-rona ar werth i godi arian at wefan iechyd meddwl meddwl.org. Syniad Catrin Toffoc oedd hyn ac mae hi wedi perswadio deg o gantorion clasurol Cymru i ddangos y cyfan! Un ohonyn nhw ydy’r tenor Trystan Llyr Griffiths a buodd e’n esbonio wrth Shan Cothi sut aeth e ati i dynnu llun ohono’i hun yn hollol noeth...

Noeth - Naked

Ei dîn ma’s - His backside out

Y mannau iawn - The right places

Pipo ma’s - Peepimg out

Siglo chwerthin - Rolling with laughter

Y tywyllwch - The dark

Twlu - To throw

Hydrefol - Autumnal

Twym - Cynnes

Stiwdio
Trystan Llyr Griffiths oedd hwnna’n esbonio ar Bore Cothi sut aeth e ati dynnu llun ohono’i hun yn hollol noeth ar gyfer calendr Clo-rona...
Ar Stiwdio wythnos diwetha agwedd y Cymry tuag at gelf weledol oedd yn cael sylw ac yma mae Nia Roberts yn holi’r artist Mike Jones am ei fagwraeth, a faint o gelf oedd o’i gwmpas pan oedd e’n ifanc...

Agwedd - Attitude

Celf weledol - Visual art

Cyd-destun - Context

Ysbrydoliaeth - Inspiration

Lisa Gwilym
Mike Jones yn esbonio wrth Nia Roberts beth wnaeth ei ysbrydoli e i fod yn artist. Mae’r band Ail Symudiad o Aberteifi yn perfformio ers y saithdegau ac mae’n debyg mai nhw yw un o’r grwpiau sydd wedi gigio mwyaf o gwmpas Cymru. Mae’r ddau frawd yn y band, Rich a Wyn wedi rhyddhau cân newydd. Dyma Rich yn cael sgwrs gyda Lisa Gwilym am greu’r gân honno a’r hanes y tu ôl iddi hi.

Rhyddhau - To release

Yr ysfa i greu - The desire to create

Y dôn - The tune

Testun - Text

Carcharorion rhyfel - Prisoners of War

Anghredadwy - Unbelievable

Yr un egwyddor - The same principle

Gwersyll - Camp

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

17 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad