Main content

Pigion y Dysgwyr 16eg Hydref 2020

Geraint Cynan, rhedwr Marathon Llundain, y canwr Huw Jones, Gwenda Owen ac Aled Hall

Aled Hughes
Mae’r gân Bohemian Rapsody gan y band Queen yn enwog iawn ond roedd rhai yn y band eisiau galw’r gân yn Mamma. Fasai’r gân wedi bod mor boblogaidd gyda’r enw hwnnw tybed? Dyna buodd Geraint Cynan yn ei drafod gyda Aled Hughes a dyma i chi flas ar y sgwrs…

Mymryn - A little

Crybwyll - To mention

Cydio - To grasp

Crynhoi’r cyfnod - To summarise the period

Yn ddiamheuol - Without doubt

Mewn un ystyr - In one respect

Uchafbwynt - Highlight

Cyfarwyddwr - Director

Rhyddhau - To release

Gweddu - To suit

Dros Ginio
Geraint Cynan oedd hwnna’n trafod Bohemian Rhapsody ar raglen Aled Hughes. Roedd Marathon Llundain yn dathlu ei benblwydd yn bedwar deg eleni ond ras wahanol iawn oedd i’w chael penwythnos cyntaf Hydref eleni. Roedd y rhedwyr elitaidd yn rhedeg yn y ddinas fel arfer, ond roedd rhaid i bawb arall redeg ras rithiol. Un o’r rhai gymerodd ran yn y ras rithiol oedd Paul Williams o Lanfihangel y Creuddyn yng Ngheredigion a dyma fe’n siarad am y profiad gyda Dewi Llwyd..

Rhithiol - Virtual

Her anferth - A huge challenge

Y tywyllwch - The dark

Gweddill ein hoes - The rest of our lives

(Roedd…)wedi cael eu gohirio - Had been cancelled

Dw i’n casglu - I take it

Ar y brig - On top

Yn argoeli’n dda - It augurs well

Rhys Mwyn
A phob lwc i Paul yn y rasys sydd i ddod on’d ife? Roedd Huw Jones yn bennaeth S4C yn y gorffennol ac wedi dal swyddi pwysig iawn ym mywyd cyhoeddus Cymru dros y blynyddoedd, ond daeth e’n enwog yn y chwedegau a’r saithdegau fel canwr pop a chanwr caneuon protest. Mae nifer o’r caneuon rheiny i’w cael ar albwm o’r enw Adlais gafodd ei rhyddhau yn wreiddiol yn 1976. Mae’r albwm ar gael yn ddigidol nawr a dyma i chi Huw yn esbonio wrth Rhys Mwyn sut gwnaeth e ddewis y caneuon ar gyfer yr albwm

Adlais - Echo

Y casgliad - The collection

Haeddu - To deserve

Awgrym - Suggestion

Priodol - Appropriate

Mwyafrif - Majority

Adlewyrchu - To reflect

Ymgyrchoedd - Campaigns

Cyfrifoldeb - Responsibility

Cenedlaethau - Generations

Sioe Frecwast
Huw Jones oedd hwnna’n sgwrsio gyda Rhys Mwyn am yr albwm ddigidol Adlais. Mae cystadleuaeth Bake Off Channel 4 wedi dechrau’n barod. Mae Caryl a Daf wrth eu boddau yn trafod y sioe ac un arall sy’n mwynhau ydy’r canwr opera Alun Rhys Jenkins. Buodd y tri’n sgwrsio am fara soda a rhywbeth o’r enw ‘bogels’. Beth yw hwnnw tybed? Gwrandewch ar y clip nesa ’ma i ffeindio allan …

Eitha rhwydd - Quite easy

Triog - Treacle

Surdoes - Sourdough

Enfys - Rainbow

Bogel - Navel

Toes - Dough

Geraint Lloyd
O diar, dw i’n meddwl bydd hi’n anodd edrych ar ‘bagel’ heb feddwl am fotwm bol ar ôl hynny...Nos Fawrth diwetha, cafodd Geraint Lloyd sgwrs gyda Gwenda Owen o Bontyberem. Gwenda oedd yn cael dewis cyngherddau oedd wedi aros yn y cof iddi hi, a dewisodd hi gyngerdd oedd yn golygu llawer iawn iddi hi’n bersonol …

Cancr y fron - Breast cancer

Triniaeth - Treatment

Llawdriniaeth - Surgery

Cyfres - Series

Uniaethu - To empathise

Ta waeth - Anyway

Llawn dop - Full to the brim

Cyfansoddi - To compose

Gwerthiant - The sales

Sian Cothi
Gwenda Owen oedd honna’n rhannu atgofion am gyngerdd arbennig iawn gyda Geraint Lloyd. Mae hi wedi bod yn amser caled iawn i gantorion proffesiynol ers y cyfnod clo gan nad oedd yn bosib rhoi perfformiadau byw. Ond mae’r tenor Aled Hall wedi bod ar lwyfan Eglwys St James yn Islington, Llundain, y penwythnos diwetha yn perfformio gydag opera ensemble. Shan Cothi gafodd yr hanes ganddo ar Bore Cothi

Rhagarweiniad - Introduction

Hala - To send

Angerdd - Passion

Yn go glou - Quite quickly

Cantorion - Singers

Mo’yn - Eisiau

Cerddoriaeth fyw - Live music

Cynulleidfa - Audience

Becso - Poeni

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

19 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad