Main content

Podlediad Pigion y Dysgwyr 11eg o Fedi 2020

Cyfuniadau Rhyfedd o Fwyd , Bitcoins, Gwenyn, Tatws, Tomatos a Cynwyl Elfed

TRYSTAN AC EMMA – TX: 31.8.20 – CYFUNIADAU RHYFEDD O FWYDYDD

Bwyd oedd yn cael sylw Emma Walford a Trystan Ellis-Morris wythnos diwetha ac yn y clip yma cawn glywed am rai o’r cyfuniadau rhyfedd o fwydydd mae rhai pobol yn eu mwynhau…

Cyfuniadau rhyfedd Strange combinations

Sylw Attention

Mae’n debyg Apparently

Anarferol Unusual

Fatha Fel (yr un fath â)

GARI WYN – TX: 31.8.20 – SGWRS AM DECHNOLEG ARIAN

Cwstad a grefi – ych a fi! Yn rhaglen gyntaf ei gyfres newydd sy’n rhoi sylw i bob math o fusnesau, cafodd Gari Wyn sgwrs gyda Euros Evans, sydd yn hoff iawn o Bitcoins. Roedd Gari eisau gwybod pam bod Euros mor hoff o’r arian newydd...

Hwyrach (ŵrach) Efallai

Ysgubol Sweeping

Aur Gold

Sylweddoli To realise

Pres Arian

Ffydd Faith

Mudiad A movement

Anhygoel Incredible

Cofnod arian Financial record

Maes cymleth A complicated field

RHAGLEN ALED HUGHES – TX: 1.9.20 – TRAFOD CADW GWENYN EFO GRUFF REES

Tybed ydy Euros yn iawn a byddwn ni gyd yn defnyddio Bitcoins yn y dyfodol? Dyn ni wedi cael sawl stori am gadw gwenyn ar y podlediad yn ddiweddar ond ar raglen Aled Hughes clywon ni bod carchar yn Lloegr wedi dechrau cadw gwenyn. Ydy hyn yn medru bod o help i’r rhai sydd yn y carchar? Dyna ofynodd Aled i Gruffydd Rees ...

Gwenyn Bees

Carchar Prison

Ail-ddysgu To re-educate

Heol (hewl) Road

Rhwydd Hawdd

Cwyr Wax

Mas Allan

Cwch (gwenyn) Bee hive

Paill Pollen

CLIP Y SIOE FRECWAST - ADAM YN YR ARDD - TX 01.09/20

Gruffydd Rees yn fan’na yn esbonio sut basai cadw gwenyn yn gallu helpu’r rhai sy yn y carchar. Bob mis ar Sioe Frecwast Radio Cymru 2 mae’r garddwr o Gorslas yn Sir Gaerfyrddin, Adam Jones, yn rhoi cyngor i Daf a Caryl. Tatws a thomatos oedd yn mynd a’i sylw yn y clip nesa. Dechreuodd Adam drwy edrych yn ôl ar dywydd mis Awst a sut mae hynny wedi effeithio ar yr ardd….

Rhoi cyngor to give advice

Rhyfeddol Strange

Diogelu To secure

Cidnabêns Kidney beans

Ffyn Sticks

Cynaeafu To harvest

Plicio To pluck

Medi ffrwyth dy lafur Reaping the fruits of your labour

Ffa dringo Runner beans

Caledu To harden

Prennaidd Wooden

Plannu To plant

RHAGLEN GERAINT LLOYD - CLIP O SGWRS TELERI BOWEN – AR Y MAP CYNWYL ELFED - TX: 1.9.20

Adam Jones oedd hwnna‘n rhoi cyngor i Daf a Caryl am beth i’w wneud gyda’u tomatos a’u tatws. Pa mor dda dach chi’n nabod eich milltir sgwâr?
Wel pob nos Fawrth, mae Geraint Lloyd yn dod i nabod pentref neu dref wahanol yng Nghymru. Yn y clip nesa Cynwyl Elfed oedd yn cael sylw, ac un sydd yn nabod y lle yn dda ydy Teleri Bowen…

Milltir sgwâr Square mile

Gwledig Rural

Y priffordd The highway

Lan I fyny

Tad-cu Taid

Teuluol Familial

Diflannu To disappear

Sefydlu To establish

Y chweched ganrif The sixth century

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

11 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad