Main content

Podlediad Pigion y Dysgwyr Awst 7fed 2020

Bryn Terfel a Malcolm Allen, Manon Steffan Ross, Gwenllian Jones a jocs o'r archif!

Cofio
Does dim llawer ohonon ni am fynd ar daith dramor eleni nac oes? Teithiau Tramor oedd pwnc Cofio wythnos diwetha a dyma glip o Emyr Wyn, Huw Ceredig, Dewi Pws, Ifan Gruffydd a John Pierce Jones yn chwarae’r rownd Beth yn y Byd ar y rhaglen Pwlffacan yn 2001. Bwriad y rownd oedd gweld pwy oedd y gorau am nabod ieithoedd tramor gan ddechrau gyda’r geiriau ‘estoy embarazada’

Hyddysg Learned

Gwybodus Knowledgeable

Bryn Terfel a Malcom Allen
Ryn ni’n nabod Bryn Terfel fel un o leisiau enwoca Cymru – ond mae e hefyd yn ffan mawr o bêl-droed a fe oedd gwestai y cyn-bêldroediwr Malcolm Allen ar y Coridor Ansicrwydd. Dyma Bryn yn sôn am yr adegau pan wnaeth e gwrdd â’i arwyr o fyd opera a’r byd ffilmiau….

Alla i fentro dweud I can say without doubt

Yn rhan annatod An integral part

Y tymheredd The temperature

Wedi torri tir Has broken the ground
Ein cenhedlaeth ni Our generation

Cerddor Musician

Manon Steffan Ross
Rhywun arall sy’n ffan o bêl-droed ydy’r awdures Manon Steffan Ross – ac mae ei chariad at glwb Lerpwl i’w weld yn glir – ar ran o’i chorff!

Noson mor hwyliog Such a fun evening

Difaru To regret

Ystyried To consider

Uwchgynghrair Premier League

Ymddiheuriadau Apologies

Newid trywydd yn gyfangwbl Change tack completely

Diwylliedig Cultured

Gwenllian Jones a Daniel Glyn
Roedd Gwenllian Jones yn arfer cyflwyno rhaglenni plant ar S4C ond erbyn hyn mae hi’n byw yn Awstralia. Hi oedd gwestai Dan Glyn fore Sadwrn ac roedd rhaid iddi hi ateb Cwestiynau Diog Daniel…

Cyflwyno To present
Cwestiynau Diog Lazy Questions

I’r carn Rock solid

Cymeriad cryf A strong character

Y pegwn arall The other extreme

Dangos fy hun Showing off

Eisiau sylw Wanting attention

Llwyfan Stage

Allwedd Goriad

Dihirod Scoundrels

Cofio Gari Williams
Mae Gari Wiliams yn cael ei ystyried yn un o’r diddanwyr mwya doniol yn hanes Cymru. Buodd Gari farw 30 mlynedd yn ôl a dyma i chi glip o’i ffrind agos, yr actor John Ogwen, yn cofio amdano fe ar Dros Ginio gyda Gwenllian Grigg…

Un o’r diddanwyr mwya doniol One of the funniest entertainers

Yn fy nyblau Laughing my head off

Heb iddo yngan gair Without him saying a word

Cysylltiad arbennig A special connection

Y rhan fwya Most

Yn fyw Live

Galwad Cynnar
Mae’r cyfnod clo wedi bod yn adeg o addasu i lawer iawn ohonon ni ac ar Galwad Cynnar clywon ni sut mae peiriannydd o Lanberis wedi addasu ei gwmni er mwyn helpu meddygon a’r cyhoedd i fod yn fwy diogel rhag Covid 19. Gwaith cwmni Gethin fel arfer ydy cynhyrchu offer dringo, sut symudodd e o hynny i gynhyrchu offer meddygol? Dyma fe’n esbonio wrth Gerallt Pennant...

Addasu Adapting

Peiriannydd Engineer

Cynhyrchu ffer meddygol Manufacturing medical equipment

Argo! Goodness!

Dylunio To design

Yn arbenigo Specialise

Tystysgrif Certificate

Bellach By now

Y galwad The demand

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

13 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad