Main content

Podlediad Pigion y Dysgwyr Gorffennaf 31ain 2020

Marc Roberts, Angharad Tomos, hanes dringo 214 copa a choginio gyda Gethin Jones

Aled Hughes a hanes Sabrina Vergee

Efallai eich bod wedi clywed am rai sy wedi dringo 14 copa ucha Eryri, sy’n ddipyn o gamp. Ond mae Sabrina Verjee o Cumbria wedi rhedeg ‘Y Wrainwrights’ yn Ardal y Llynnoedd - 214 copa, ie 214, a hynny mewn 6 diwrnod, 17 awr a 51 munud. Hi ydy’r ferch gynta i wneud hyn ac un sy’n ei hadnabod yn dda ydy Jane Harries, golygydd Cylchgrawn Adventure She, a chafodd Aled Hughes dipyn o hanes Sabrina ganddi ar ei raglen...

Copa Summit

Camp Achievement

Edmygu To admire

Parchu To respect

Yn ddi-stop Without stopping

Anhygoel Incredible

Menyw Dynes

Bwriadu To intend

Mor glou So quickly

Aruthrol Tremendously

Chwyddodd e lan It swelled up

Dychmygu To imagine

Dyrchafiad Leed United

Mae ffans Leeds United yn meddwl bod y tîm hwnnw wedi creu dipyn o gamp, drwy ennill dyrchafiad i Uwchgynghrair Lloegr ar ôl iddyn nhw ddisgyn o’r Uwchgynghrair 16 o flynyddoedd yn ôl. Buodd Dylan Jones a rhai o ffans eraill Leeds yn dathlu ar Ar y Marc...

Dyrchafiad Promotion

Uwchgynghrair Premier League

Y chwiban ola The final whistle

Cefnogwyr Fans

Blynyddoedd maith Many years

Yn haeddianol Deservedly

Y ffyddloniaid The faithful

Ysbrydoliaeth Inspiration

Dadansoddwr Analyst

Gwyddbwyll Chess

Chwa o awyr iach A breath of fresh air

Cofio: Swyddi
Swyddi cofiadwy oedd yn cael sylw ar Cofio wythnos diwetha wrth i rai o’r gwrandawyr rannu hanes rhai o’r swyddi oedd gyda nhw yn y gorffennol…

Cofiadwy Memorable

Profiadau Experiences

Taro tant To strike a chord

Pigo Collecting

Yr henoed The elderly

Llnau Glanhau

Twrcwns Turkeys

Lleta Widest

Godro to ‘milk’

Ceiliogod Stags

Andros o lot o hwyl Loads of fun

Marc Roberts a Daniel Glyn

Cigydd oedd swydd tad Marc Roberts o’r band Catatonia. Oedd Marc wedi ystyried bod yn gigydd o gwbl pan oedd o’n blentyn? Dyna un o gwestiynau Daniel Glyn iddo fe fore Sadwrn...

Ystyried To consider

Cerddor Musician

Yn hŷn Yn henach

Gwaed Blood

Ddim gymaint Not as much

I ryw raddau To some extent

Gethin Jones

Tybed ai chef oedd y cyflwynydd teledu Gethin Jones eisiau bod pan oedd yn blentyn? Wel mae’n cael cyfle i ddangos ei ddoniau coginio ar hyn o bryd gan ei fod yn cystadlu yn y rhaglen Celebrity Masterchef. Mae Gethin yn Ffrainc ar hyn o bryd ond ymunodd e â Caryl a Daf i sôn am ei brofiadau ar y rhaglen, a dechreuodd wrth sôn am y seleb dall oedd yn cystadlu yn y sioe ac roedd yn ysbrydoliaeth i Gethin.

Cyflwynydd Presenter

Doniau Skills

Dall Blind

Ysbrydoliaeth Inspiration

Darllediad A broadcast

Cyllyll Knives

Winwnsyn Nionyn

Gwendidau Weaknesses

Angharad Tomos a Dewi Llwyd

Yr awdures Angharad Tomos oedd gwestai penblwydd Dewi Llwyd fore Sul a dyma hi’n sôn dipyn am yr her o gael plant i ddarllen rhagor o lyfrau yn oes y cyfrifiaduron...

Rownd cyn-derfynol Semi final

Yr her The challenge

Yn oes In the age of

Chwyldro Revolution

Yn gymharol brin Comparatively rare

Diddanu To entertain

Brwydr Battle

Ymddiddori To take an interest in

Pa bynnag gyfrwng Whichever media

Perthnasol Relevant

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

15 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad