Main content

Podlediad Pigion i Ddysgwyr 10fed o Orffennnaf

Dathlu buddugoliaeth Lerpwl, Bois y Rhondda, Y cigydd Rob Rattray a hanes y gair gobaith

Al Lewis a Lerpwl

Eleni enillodd clwb pêl-droed Lerpwl Uwchgynghrair Lloegr am y tro cynta erioed. Mae’r canwr Al Lewis yn ffan mawr o’r clwb a gofynnodd Dylan Jones iddo fe ar Ar y Marc sut oedd e’n teimlo ar ôl clywed y newyddion am lwyddiant Lerpwl…

Dy deimladau Your feelings
Uwchgynghrair Permier League
Rhyddhad Relief
Boddhad Satisfaction
Gwaith ymchwil Research
Cynghrair y Pencampwyr Champions League
Moronen A carrot
Addasu To modify

Y Cigydd Rob Rattray

Nos Fawrth buodd Geraint Lloyd yn sgwrsio gyda Rob Rattray o Lanfihangel y Creuddyn ger Aberystwyth, sydd yn dathlu pedwardeg mlynedd eleni o weithio fel cigydd, a dyma fe’n cofio’r dyddiau cynnar gyda Geraint.

Chi’n go lew? Are you OK?
Bwtsera Butchering
Mam-gu a tad-cu Grandmother and grandfather
‘Benu To finish
Palles i I refused to
Dyn cyn ei amser A man before his time
Ar yr asgwrn On the bone
Coleg Amaethyddol Agricultural College
Yn fy ngwaed i In my blood
Y rhyfel The war

Peredur ap Gwynedd a'r band Pendulum

Band o Awstralia yn wreiddiol ydy Pendulum ond erbyn hyn maen nhw’n enwog ar draws y byd ac un o’u haelodau ydy Peredur ap Gwynedd. Dyma i chi flas ar sgwrs fach gafodd Peredur gyda Daniel Glyn pan oedden nhw’n sôn am yrfa Peredur yn y byd cerddorol…

Oriau mân y bore Early hours of the morning
Ymwybodol Aware
Man a man Might as well
Ysbrydoliaeth Inspiration
Mentro To venture

Bois y Rhondda

Pythefnos yn ôl roedd yna raglen o’r enw Bois y Rhondda ar S4C ac roedd yr ymateb i’r rhaglen yn ffafriol iawn gyda llawer iawn o bobl yn dweud eu bod wedi ei mwynhau’n fawr. Dyma i chi glip o Rhian Morgan Ellis a Cole, un o’r Bois ar y rhaglen, yn cael sgwrs gyda Rhydian a Shelley ar y Sioe Sadwrn.

Cais Request

Amlinellu Outlining

Hynt a helynt The fortunes

Awyddus Eager

Mewn gwirionedd In reality

Canfyddiad Perception

Addewid Promise

So ti Dwyt ti ddim

Profiad Experience

Gwefannau cymdeithasol Social media

Adolygiad Bois y Rhondda

Un o’r rhai oedd wedi mwynhau rhaglen Bois y Rhondda oedd Hywel Llion a dyma fe’n sôn wrth Dafydd a Caryl ar y Sioe Frecwast pa mor braf ydy cael portread realistig o Gwm Rhondda a’i drigolion…

Cynhyrchiad ‘Drych’ arall Another ‘Drych’ production

Cymeriadau Characters

Antur Adventure

Seren fach A little star

Ystrydebau Strerotypes

Milltir sgwar Square mile

Ymwybodol Aware

Pyllau glo Coal pits

Olion Remains

Y gymuned The community

Gobaith

‘Gobaith’ oedd y gair ddewisodd Ifor ap Glyn yr wythnos yma, gair pwysig iawn i lawer ohonon ni yn y cyfnod yma. Dyma Ifor yn sôn am y gwahanol ffyrdd dyn ni’n defnyddio’r gair ‘gobaith’ yn y Gymraeg.

Galluogi To enable

Diolchgar Thankful

Deillio Derives

Cawell Cage

Nwyon peryglus Dangerous gases

Ysgyfaint Lung

Diffygio Failing

Does na’m rhyfedd It’s not surprising

Mudiad ieuenctid Youth movement

Cyfleu To convey

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

16 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad