Main content

Podlediad Pigion y Dysgwyr 3ydd o Orffennaf

Love Island, Cân Sara, Sharon nid Samantha,Theatr Genedlaethol a ffrind newydd

Enw’r Clip: Love Island
Enw’r rhaglen: Y Sioe Sadwrn

…ydych chi un o ffans Love island? Doedd Shelley Rees un o gyflwynwyr Y Sioe Sadwrn ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd ar y rhaglen ond cafodd hi a Rhydian Bowen Phillips gyfle ar y Sioe Sadwrn i holi un oedd wedi cymryd rhan yn y rhaglen – Connagh Howard o Gaerdydd…

Cyflwynwyr Presenters

Cyfle Opportunity

Am y gorau For the best

Wedi arafu Had slowed down

Cwrdd â To meet

Troslais Voiceover

Bagiau ffa Bean bags

Cymreictod Welshness

Enw’r Clip: Robert Llywelyn Tyler
Enw’r rhaglen: Beti a’i Phobol

Hanesydd o Gasnewydd, Robert Llywelyn Tyler, gafodd ei holi gan Beti George yr wythnos hon. Mae Robert yn byw yn Abu Dhabi erbyn hyn ond mae hanes Cymru a’r Gymraeg yn bwysig iawn iddo fe

Hanesydd Historian

Glöwr Coal Miner

Yr Ail Ryfel Byd The Second World war

Casnewydd Newport (Gwent)

Stad Cyngor Council estate

Ysgol Uwchradd Secondary school

Lladin Latin

Arddegau Teenage years

Cadw cysylltiad To keep in contact

Cyfeillion Friends

Enw’r Clip: Cân Sara
Enw’r rhaglen: Ynys yr Hunan Ynyswyr

Gwesteion Dylan Ebenezer ar Ynys yr Hunan Ynyswyr yr wythnos hon oedd yr actor Llŷr Ifans a’r hanesydd a’r cyflwynydd Sara Huws. Dyma Sara yn dewis cân sydd yn un arbennig iawn iddi hi. ..

Hunan Ynyswyr Self isolators

Cerddorol Musical

Hafau Summers

Dylanwad Influence

Gwaddol Inheritance

Corfforol Physical

Campwaith Masterpiece

Enw’r Clip: Sharon Roberts
Enw’r rhaglen: Daniel Glyn

Sharon Roberts, neu Gaynor ar Pobol y Cwm, fuodd yn ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn. Dechreuodd Daniel drwy ofyn i’r actores oedd hi’n hapus gyda’r enw Sharon pan oedd hi’n blentyn…

Cwestiynau Diog Lazy Questions

Y gyfres The series

Direidus Mischievous

Wedi cael fy hudo I was charmed

Dros ei ben a’i glustiau Head over heels

Un ai Either

Achub mynydd Mountain rescue

Wedi dy sbarduno Had spurred you

Pryd a gwedd Looks

Chwarae cuddio Playing hide and seek

Enw’r Clip: Y Theatr Genedlaethol
Enw’r rhaglen: Daf a Caryl

Mae Theatr Genedlaethol Cymru a BBC Cymru Fyw wedi creu tair drama feicro i fynd ar lein yn ddiweddar. Dyma’r actor Tara Bethan sydd yn cymryd rhan yn y dramâu yn sôn amdanyn nhw
wrth Dafydd a Caryl

Yn ddiweddar Recently

Theatr Genedlaethol Cymru National Theatre of Wales

Ar y cyd Jointly

Y bwriad The intention

Cyfarwyddwyr Directors

Yr ochr dechnegol The technical side

Sain Audio

Ongl Angle

Torri ar draws To interrupt

Hynod effeithiol Highly effective

Enw’r Clip: Ffrind newydd Rhian
Enw’r rhaglen: Galwad Cynnar

Dyma Rhian Arwel o Lantrisant yn sôn am ffrind newydd sydd wedi dod i fyw gyda hi a’i theulu yn ddiweddar. Gerallt Pennant oedd yn holi Rhian am hanes Wil y ffrind newydd

Hwyaden Duck

Yng nghyffiniau In the area

Yn tywynnu Shining

Lapio Wrapping

Cael gwared To get rid

Ymchwilo To research

Y caethiwo The confinement

Crwydro o’r nyth Wandering from the nest

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

15 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad