Main content

Podlediad Pigion y Dysgwyr Mehefin 26ain 2020

Al Lewis ac Endaf Emlyn, Sian Rees Williams, Cofio Hillsborough, a gwin Antonio Rizzo

AL LEWIS AC ENDAF EMLYN
Roedd Endaf Emlyn yn seren y byd pop yn Gymraeg ac yn Saesneg yn ystod y chwedegau a’r saithdegau. Dydd Gwener diwetha’ cafodd 3 albym Endaf eu rhyddhau yn ddigidol. Mae Al Lewis yn ffan mawr o’i waith a gofynnodd Rhys Mwyn iddo ddewis rhai o’i hoff ganeuon gan Endaf Emlyn

Canwr cyfansoddwr Singer songwriter

Wnaeth fy nenu i Attracted me

Creu enw Made a name

Cysyniadol Conceptual

O flaen y gad Ahead of his time

Diethr Unheard of

Senglau Singles

Yn cael eu clymu at ei gilydd Are tied in together

Macrell Mackerel

Teimlad hireithus A nostalgic feeling

ANTONIO RIZZO A GWIN CYMREIG LLANSADWRN
Mae Antonio Rizzo yn dod o Fanceinion yn wreiddiol ac mae ei rieni yn dod o’r Eidal. Dysgodd e Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor ac erbyn hyn mae e’n ei siarad yn rhugl. Mae Antonio wedi bod yn cynhyrchu gwin ers 2006 ac mae e’n gobeithio agor gwinllan yn Llansadwrn, Sir Gâr, yn y dyfodol. Shan Cothi gafodd ei hanes

Manceinion Manchester

Cynhyrchu To produce

Gwinllan Vineyard

Sir Gâr Carmarthenshire

Trefynwy Monmouth

Cernyw Cornwall

Unigryw Unique

Celf Art

BRIALLT WYN A GERAINT LLOYD
Nos Lun diwetha, mi gafodd Geraint Lloyd sgwrs gyda Briallt Wyn o Gorsgoch ger Llanbedr Pont Steffan, neu Llambed, yng Ngheredigion sydd wedi creu grwp ar Facebook er mwyn dysgu iaith arwyddo i bobl. Dyma hi’n esbonio’r cyfan wrth Geraint...

Arwyddo To sign

Tad-cu a Mam-gu Taid a Nain

Byddar Deaf

Dall Blind

Sa i’n cofio Dw i ddim yn cofio

Yr wyddor The alphabet

Dod i ben To cope

Addasu To adapt

Swyddogol Official

Ymateb To respond

Dechreubwynt Starting point

AR Y MARC
Mae pêl-droed yn ôl ac felly roedd Dylan Jones a chriw Ar y Marc yn hapus iawn wythnos diwetha. Ond roedd gan Dylan gwestiwn anodd i un o’r panelwyr – Iwan Griffith, sy hefyd yn ddyfarnwr pêl-droed....

Y cyfnod clo Lockdown

Dyfarnwr Referee

Diduedd Unbiased

Dylanwadu To influence

Torf Crowd

Awyrgylch Atmosphere

Y wefr The thrill

Yn wyliadwrus Cautious

Cwrt cosbi Penalty box

Cic o’r smotyn Penalty

Ddim yn weddus Foul (language)

COFIO TRYCHINEB HILLSBOROUGH
Ac arhoswn ni gyda’r pêl-droed yn y clip nesa’ – ond i gofio trychineb Hillsborough tro ’ma. Vaughan Roderick a Dylan Llywelyn sy’n cofio’r drychineb ddigwyddodd yn 1989, wrth i’r rhaglen Cofio fynd â ni yn ôl i’r 80au.....

Trychineb Disaster

Canlyniadau Results

Gohebydd Commentator

Gwendid Weakness

Ystyried To consider

Platfformau cymdeithasol Social media

Trydar Tweeting

SIAN REES WILLIAMS
Yr actores Sian Reese Williams oedd gwestai Beti George wythnos diwetha a dyma hi’n sôn am ei chymeriad, y ditectif Cadi John, yn y gyfres Craith.....

Cymeriad Character

Cyfres Series

Datblygu To develop

Pennod Episode

Menywod Women

Dyw hi ddim yn malio She doesn’t care

Dwys Intense

Bodoli To exist

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

15 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad