Main content

Podlediad Pigion y Dysgwyr Mehefin 19eg 2020

Heather Jones, Steffan Rhys Hughes, Patrick Rimes, Dros Ginio a'r Welsh Whisperer

HEATHER JONES
Mae Dewi Llwyd yn dymuno pen-blwydd hapus i un o’i westeion ar ei raglen bob bore Sul. Yr wythnos yma, y gantores Heather Jones oedd yn torri’r gacen pen-blwydd. Dyma Heather yn cofio am benblwyddi’r gorffennol – ei magwraeth yng Nghaerdydd a’i pherthynas gyda’r canwr Geraint Jarman…

Magwraeth Upbringing

Hudolus Magical

Plentyndod Childhood

Cernyw Cornwall

Bywiog Lively

Swil Shy

Denu To attract

Efengyl Tangnefedd The Gospel of Peace (a hymn)

Yn benderfynol Determined

IFAN EVANS A'R WELSH WHISPERER
Bachgen bach deg mlwydd oed sy’n mynd i Ysgol Cilie Parc ydy Osian, ac ei arwr ydy’r perfformiwr Welsh Whisperer. Ar raglen Ifan Evans cafodd Osian y cyfle i holi ei arwr, ac roedd gyda fe gwestiynau diddorol iawn i’r Welsh Whisperer…

Arwr Hero

Yn y man In a moment

Enwoca Most famous

Glou Quick

Cerddoriaeth Music

Deuawd Duet

Rhed! Run!

Hendy-gwyn Whitland

YNYS YR HUNAN YNYSWYR
Bob wythnos ar y rhaglen Ynys yr Hunan Ynyswyr mae dau westai yn trafod eu hoff lyfrau, eu hoff gerddoriaeth a’u hoff ffilmiau, er mwyn trio perswadio Dylan Ebenezer i adael iddyn nhw aros ar yr ynys. Y gwesteion wythnos diwetha oedd y gomedïwraig Esyllt Sears a’r actor Richard Ellis ac yn y clip mae’r ddau westai yn sôn am beth sydd wedi eu helpu drwy’r cyfnod clo, a beth fasen nhw’n mynd gyda nhw i’r ynys ...

Hunan-ynyswyr Self-isolators

Cyfnod clo Lockdown

Sylweddoli To realise

Pa mor llwglyd How hungry

Oesoedd yn ôl Ages ago

Argymell To recommend

PATRICK RIMES A BETI GEORGE
Un sy’n gwneud rhywbeth bach yn wahanol yn ystod y cyfnod clo ydy’r cerddor Patrick Rimes. Mae Patrick wedi dod yn ôl i’w gartref ym Methesda, Gwynedd dros y cyfnod er mwyn helpu ei fam gyda’r busnes caws llaeth dafad...

Cerddor Musician

Godro To milk

Ar y gweill In the pipeline (idiom)

Ei chael hi’n anodd Finding it difficult

Pa mor hurt How stupid

Brwdfrydig Enthusiastic

Wedi cymryd yr awenau Taken charge of

Diadell A flock

Ffynhonnell Source

Rhy styfnig Too obstinate

Annibynnol Independent

DROS GINIO
Buodd Jennifer Jones yn holi Jenni Hall sy’n fam i 10 o blant ar Dros Ginio yr wythnos yma. Sut, tybed, mae hi’n ymdopi gyda’r cyfnod clo? Dyma i chi flas ar y sgwrs...

Ymdopi To cope

Prif heriau Main challenges

Gafon ni drafferth We had difficulties

Hawsach Easier

Sylwadau Comments

STEFFAN RHYS HUGHES
Mae’r cerddor Steffan Rhys Hughes wedi bod yn gwneud fideos cerddorol ers dechrau'r cyfnod clo. Penderfynodd e ddod â chriw o Gymry'r West End at ei gilydd i berfformio caneuon o sioeau a ffilmiau cerdd - er mwyn rhoi gwên ar wynebau pobl. Y syniad oedd codi arian i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, ac i annog pobl i fynd yn ôl i'r theatrau pan mae hi'n saff i wneud hynny. Daf a Caryl glywodd yr hanes....

Annog To encourage

Cantorion Singers

Balchder Pride

Canlyniad Result

Cysylltu â To contact

Taflu rhwyd To cast a net

Yn falch o wneud Happy to do so

Mor hael So generous

Negeseuon Messages

Creadigol Creative

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

15 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad