Main content

Podlediad Pigion y Dysgwyr Mehefin 5ed 2020

Rhys Patchell a Carys Eleri, Uchafbwyntiau Eisteddfod T, Yws Gwynedd, Cofio'r 60au

YNYS YR HUNAN YNYSWYR

Mewn cyfres newydd ar Radio Cymru, mae Dylan Ebenezer yn cael dewis pwy sy’n cael aros ar yr ynys gyda fe ar ôl iddo fe glywed beth yw hoff lyfrau, caneuon a ffilmiau’r gwesteion. Dyma i chi’r chwaraewr rygbi rhyngwladol Rhys Patchell yn trio perswadio Dylan i adael iddo fe aros ar yr ynys drwy sôn am ei hoff lyfr...

Hunan Ynyswyr’ Self Isolators

Awgrymu To suggest

Cyfres o ddarlithoedd A series of lectures

Yn seiliedig ar based on

Cyflawni breuddwydion Fulfilling dreams

Llefain To cry

Canllawiau Guidelines

Ysbrodoli To inspire

Darganfod To discover

Delwedd Image

Alla i ddychmygu I can imagine

EISTEDDFOD T

Drwy’r wythnos diwetha buodd Ifan Jones Evans a Nia Lloyd Jones yn rhannu pob cystadleuaeth yr Eisteddfod hon gyda gwrandawyr Radio Cymru. Dydd Mawrth clywon ni gystadleuaeth yr Ymgom i flwyddyn 6 ac iau. Ymgom Enfys Caerfyrddin o Adran Myrddin enillodd – sef Tomos, Esyllt, Serian ac Efa Haf, ac mi gafodd Nia sgwrs gyda Efa Haf i gael gwybod mwy am yr ymgom arbennig yma…

Ymgom Sketch

Iau Younger

Crafu ‘mhen Scratching my head

Hyfforddi To coach

Mo’yn To want

Yn wên o glust i glust With a broad smile

Diwedd cyfnod End of an era

Dymuno’n dda - To wish well

Llongyfarchiadau Congratulations

EISTEDDFOD T

Roedd yna gystadlaethau tra gwahanol yn yr Eisteddfod eleni hefyd a dyma
Heledd Roberts yn sôn wrth Ifan Jones Evans a Nia Lloyd Jones am rai o’r cystadlaethau gwahanol hynny gan gynnwys ei hoff gystadleuaeth hi - Anifeiliaid Anwes Talentog!

Cyfryngau cymdeithasol Social media

Trydar Twitter

Beirniadu Adjudicating

Perthynas Relationship

Ci defaid Sheepdog

Casgliad o ddoniau A collection of talents

Uchafbwynt Highlight

Lleidr Thief

Cynllunio Planning

Y cyffro The excitement

SENGL NEWYDD YWS GWYNEDD

Mae Yws Gwynedd yn ganwr pop poblogaidd iawn ond dyw e ddim wedi rhyddhau albwm na pherfformio’n fyw ers rhai blynyddoedd. Lisa Gwilym fuodd yn siarad gyda Yws ar raglen Aled Hughes. Mae Yws wedi ysgrifennu ei gân cyntaf ers tair blynedd ac wedi gorfod gwneud hynny mewn ffordd ychydig yn wahanol y tro yma. Dyma fe’n son wrth Lisa am sut lwyddodd e a’r band i recordio cân heb fynd i’r stiwdio...

Cyhoeddi To announce

Colli’r awen To lose the muse

Potsian Messing around

Yr hogia The lads

Lloft sbâr Spare bedroom

Anhygoel Incredible

CERDDORIAETH NEWYDD

Tra’r oedd Lisa Gwilym yn edrych ar ôl rhaglen Aled Hughes, Sian Eleri oedd yn edrych ar ôl rhaglen Lisa! Ac ar nos Fercher cafodd hi gwmni dau aelod o’r grŵp Anelog – Danny Cattell a Lois Rogers o Ddinbych. Fel Yws Gwynedd dydy Anelog ddim wedi rhyddhau albwm ers rhai blynyddoedd ond mae ‘na un newydd ar y ffordd....

Rhyddhau To release

Rhedeg yn gyson Running regularly

Yn weddol ddistaw Relatively quiet

Ar hap Randomly

COFIO'R 60 A MARWOLAETH JFK

Thema Cofio yr wythnos diwetha oedd y chwedegau, ac yn y clip yma mae Charlotte Davies, Americanes sy wedi dysgu Cymraeg, yn sôn am y diwrnod cafodd JFK ei ladd

Yn ddiweddarach More recently

Ymateb Response

Annisgwyl Unexpected

Cefnogaeth Support

Hawliau sifil Civil rights

Cofrestru To register

Yn ei erbyn Against him

Adlewyrchu To reflect

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

16 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad