Main content

Podlediad Pigion y Dysgwyr Mai 28ain 2020

Tafodieithoedd, Mam a Merch, Esyllt Sears, Pasta ffres, Traed ac Aberplym

Myrddin ap Dafydd ar Aled Hughes

Dw i’n sîwr bod y rhan fwya ohonon ni wedi dysgu geirfa newydd un ai yn y dosbarth, wrth ddarllen neu, wrth gwrs, drwy wrando ar Radio Cymru. Ond mae na nifer o eiriau tafodieithiol wnawn ni ond eu clywed drwy ymweld ag ardaloedd arbennig yng Nghymru. Dych chi wedi clywed y gair ‘
“wilibowan” a “sbensh” er enghraifft? Dyma oedd gan Myrddin ap Dafydd i’w ddweud am hen eiriau’r Gymraeg wrth Aled Hughes yr wythnos hon.

Tafodieithol Dialectal

Wedi gwirioni Really liked

Ehangach Wider

Y fraint The privilege

Yn hanu o Hails from

Yn y bôn Essentially

Moethus Luxurious

Cogio Pretending

Yn glymau In Knots

Ffashiwn beth Such a thing

Catrin Gerallt a Hannah Daniel - Dau Cyn Dau ar Dros Ginio

Mam a merch o Gaerdydd fuodd yn cadw cwmni i Dewi Llwyd ar Dau Cyn Dau yr wythnos yma – sef Catrin Gerallt a Hannah Daniel. Mae Catrin Gerallt yn newyddiadurwraig brofiadol iawn sydd wedi gweithio ar raglenni fel Taro Naw, Manylu a’r One Show ac mae Hannah yn actores sydd wedi perfformio mewn cyfresi fel Gwaith Cartref, Hinterland ac Un Bore Mercher.

Newyddiadurwraig brofiadol An experienced (female) journalist

Cyfresi Series

I’r graddau To the extent

Y cyfyngiadau The restrictions

(G)wynebau cyfarwydd Familiar faces

Hogyn Bachgen

Mam-gu Nain

Cyfres newydd A new series

Gweld isie To miss

Caryl a Dafydd – Radio Cymru 2

Mae hi’n anodd gweithio ym myd comedi ar adeg mor sensitif ag yw hi nawr, ond dw i’n siŵr ei bod yn bwysicach, o bosib, oherwydd y sefyllfa i godi calonnau pobl. Y gomedïwraig Esyllt Sears oedd gwestai arbennig Caryl a Daf yr wythnos hon i sôn am sut mae’n bosib gwneud i bobl chwerthin y dyddiau hyn...

Trafod To discuss

Ystafell ddelfrydol Ideal room

Yn dynn Tightly

Cyffwrdd To touch

Ysgwyd ei ysgwyddau Shaking his shoulders

Chwerthiniad A laugh

Cynulleidfa Audience

Gynnau A moment ago

Saernïo To construct

Llenwi’r bwlch Filling the gap

Bore Cothi

Faint ohonoch chi sy’n coginio yn amlach y dyddiau hyn? Gaeth Shan Cothi wybod sut i wneud pasta ffres gan Michelle Evans Fecci a dyma i chi flas ar y sgwrs...

Diffyg A shortage

Oergell Fridge

Blawd Flour

Rhwydd Easy

Tylino To knead

Yn gwmws Exactly

Garlleg Garlic

Winwns Onions

Ysbigoglys Spinach

Dwlu wneud e Enjoy doing it

Cofio – Traed

Traed oedd pwnc Cofio yr wythnos diwetha a dyma glip o 2002 pan gafodd Nia Roberts sgwrs gyda Gwenno Saunders o Gaerdydd fuodd yn cymryd rhan yn y sioe Lord of the Dance gyda Michael Flatley. Cwestiwn Nia i Gwenno oedd sut mae’r dawnsio wedi effeithio ar ei thraed hi...

Gwyddelig Irish

Cystadleuaeth Competition

Canolbwyntio Concentrating

Ffiaidd Horrible

Niwed Harm

Cymorth Help

Beti a’i Phobol

Matt Spry o Aberplym (Plymouth) oedd gwestai Beti George wythnos dwetha. Matt oedd Dysgwr y Flwyddyn yn 2018 ac yn y clip nesa mae e’n sôn am ei hanes yn Lloegr, ei fam-gu o Gymru a pham dewisodd e’r enw Aberplym am Plymouth...

Ymuno â Joins with

Darganfod To discover

Cernyweg Cornish language

Ynganu To pronounce

Ymwybyddiaeth Awareness

Dyfnaint Devon

Tad-cu Taid

Cysylltiad Connection

Syfrdanol Amazing

Ar y ffin On the border

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

16 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad