Main content

Podlediad Pigion y Dysgwyr 22ain o Fai 2020

Cowboi ,Fformiwla 1, Cneifio, Manon Steffan Ros, Huw Brassington a Great British Menu

IFAN EVANS
Prysor Lewis

Mae Prysor Lewis yn dod o Aberaeron yng Ngheredigion yn wreiddiol ond erbyn hyn mae e’n byw ar fferm yn nhalaith Texas yn yr Unol Daleithiau mewn cymuned o’r enw Guthrie. Mae e’n gowboi go iawn fel clywon ni pan gafodd Ifan Evans sgwrs gyda fe am ei fywyd a’i waith, a chywed ychydig o hanes ei gariad newydd hefyd!

Talaith State
Yr Unol Daleithiau The United States
Cymuned Community
Sa i’n credu I don’t believe
Ambell gymeriad The odd character
Becso To worry
Pen tost Headache
Llawn canmoliaeth Full of praise
Mas tu fas Outside
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DROS GINIO

Fformiwla 1

Roedd Pencampwriaeth Fformiwla 1 y Byd yn 70 oed wythnos yma. Mae Gwilym Mason Evans o Aberystwyth wedi gweithio gyda thimau fel Bennetton a Honda sawl gwaith yn ystod y Bencampwriaethau. Ond gweithio i’r Llu Awyr oedd e cyn hynny a dyma Vaughan Roderick ar y rhaglen Dros Ginio yn gofyn i Gwilym beth wnaeth iddo fe fod eisiau gweithio i dimau Fformiwla 1 …

Pencampwriaeth Championship
Y Llu Awyr The Airforce
Cyfweliad Interview
Yr heolydd The roads
O amgylch Around
Peiriannau Machines
Wedi bennu Finished
Cyd-fynd Agree
Antur Adventure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GERAINT LLOYD

Cneifio

Ar ei raglen nos Fercher, cafodd Geraint Lloyd sgwrs gyda Llinos Owen o Feddgelert. Y llynedd cynhaliodd Llinos a’i gŵr Gareth gystadleuaeth Cneifio Gelert ac roedd e’n llwyddiannus iawn. Ma hi’n anodd iawn cynnal cystadleuaeth cneifio eleni wrh gwrs oherwydd Cofid 19, ond mae Llinos a Gareth wedi defnyddio’r dechnoleg ddiweddara i wneud yn siŵr bod y gystadleuaeth yn mynd yn ei blaen…

Cneifio Shearing
Gohirio To postpone
Datblygu to develop
Do Tad Yes indeed
Manylion Details
Sut mae modd How it is possible
Cyfarchion Greetings
Amryw o gneifwyr Several shearers
Pencampwr Champion
Ar wasgar y byd All over the world
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISA GWILYM

Manon Steffan Ross

Bob bore Dydd Sul ar ei rhaglen ar Radio Cymru 2 mae Lisa Gwilym yn mynd “Dan Do” gyda gwestai arbennig i weld sut maen nhw’n ymdopi gyda’r newid mawr yn ein ffordd o fyw oherwydd Covid 19. Yr wythnos dIwetha – yr awdures Manon Steffan Ros oedd ei gwestai. Sut mae ei bywyd hi wedi newid tybed?

Llawrydd Freelance
I dy fywyd di gynt To your previous existance
Mewnblyg Introverted
Llofftydd Bedrooms
Ychydig yn hŷn A bit older
Tridiau Three days
Oedolion cyfrifol Responsible adults
Dianc to escape
Y broses greadigol The creative process
Y tu hwnt i Beyond
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANIEL GLYN

Huw Brassington

Does dim llawer ohonon ni wedi bod yn cerdded y mynyddoedd yn yr wythnosau diwetha nac oes? Ond cyn i Covid 19 ein poeni ni roedd Huw Brassington wedi gwneud rhywbeth anhygoel a rhedeg 47 copa mewn 24 awr. A hynny gyda chriw camera yn ei ddilyn! Daniel Glyn gafodd yr hanes a gofyn y cwestiwn oedd ar wefusau pawb….sef pam?

Bellach By now
Her Challenge
Twyllo to cheat
Cael ei olygu Being edited
Ymwybodol Aware
Eithafol Extreme
Cyflawni To accomplish
Trwy fy oes Throughout my life
Pwysau Pressure
Egni Energy
Ffrwtian Spluttering
Yn grediniol Convinced
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARYL A DAF

The Great British Menu

Huw Brassington yn esbonio wrth Daniel Glyn pam wnaeth o redeg 47 copa mewn 24 awr . Dych wedi bod yn gwylio The Great British Menu ar BBC 2 o gwbl? Os ydych chi byddwch yn nabod yr enw Hywel Griffiths. Llwyddodd y cogydd o Fethesda yng Ngwynedd sydd gydag un seren Michelin yn ei fwyty ger Abertawe i gyrraedd ffeinal y gystadleuaeth. Fe oedd gwestai Caryl a Daf ar Radio Cymru 2 ac roedd y ddau eisiau clywed mwy am yr her oedd yn ei wynebu ar y rhaglen…

Rhyfeddu To be amazed
Gweini To serve
Am gamp! What an achievement
Adolygiadau Reviews
Gweiddi To shout
Mwya trawiadol Most striking
Cynnyrch Produce
Llenyddiaeth Literature
Cyfyngu To restrict

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

25 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad