Main content

Podlediad Pigion y Dysgwyr 15fed o Fai 2020

Y Swisdir, Stori Ffion, Ffeindio Cariad, Y Kimono, Sian James a Jade Davies

S'mae... Dach chi'n gwrando ar Pigion - podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Tomos Morse dw i, ac i ddechrau'r wythnos yma …”

Geraint Lloyd – Mercher 06/05/20
Dwynwen Hedd

…mae Dwynwen Hedd yn dod o Drefach ger Llanbedr Pont Steffan yng Ngheredigion yn wreiddiol ond erbyn hyn mae hi’n byw yn y Swisdir yng nghanol y mynyddoedd. Cafodd Geraint Lloyd sgwrs gyda hi ar ei raglen nos Fercher, ac yn y darn yma mae hi’n esbonio wrth Geraint sut mae ei bywyd hi wedi newid yn ddiweddar.

Clecs Gossip

Rheolau Rules

Dipyn llymach Quite a bit stricter

Cenfigefnus Jealous

Ffili Can’t

Y byd arlwyo The catering world

Tymhorol Seasonal

Diflannu To disappear

Mynd i bennu Going to end

Aroglu To smell

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Storiwyr – Sadwrn 09/05/20

Stori Ffion

Clywon ni sawl stori a jôc yn y rhaglen Storiwyr dydd Sadwrn. Dyn ni’n mynd i wrando nawr ar un o’r straeon sef hanes yr actores Ffion Dafis pan oedd hi’n teithio, neu’n trio teithio, o gwmpas Asia...

Antur Adventure

Cyntefig Primitive

Angenrheidiol Necessary

Gronyn tywod Grain of sand

Cael fy nghludo Being transported

Sibrwd To whisper

Drwgweithredwr Wrongdoer

Swyddog arfog Armed officer

Llygedyn o obaith A glimmer of hope

Gwerthfawrogol Appreciative

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbert a Heledd yn Achub y Byd -

Ffeindio cariad

Clip o bodlediad sy nesa. Mae podlediad wythnosol gan Catrin Herbert a Heledd Medi, dwy ferch o’r ddinas sydd fel arfer yn sgwrsio am newid eu ffordd o fyw er mwyn achub y blaned. Dydy’r clip dyn ni’n mynd i wrando arno ddim mor uchelgeisiol â hynny fodd bynnag – dyma i chi Catrin a Heledd yn sôn am eu bywyd carwriaethol yn ystod y cyfyngiadau.

Achub To save

Uchelgeisiol Ambitious

Bywyd carwriaethol Lovelife

Y cyfyngiadau The lockdown

Mewn perthynas In a relationship

Twym Warm `

Yn ddifrifol iawn Very serious

Esgus To pretend

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aled Hughes – Llun 04/05/20

Kimono

Mae Karl Davies yn byw yn Tseina ar hyn o bryd ond mae e’n ymweld yn aml â Japan. Dros y blynyddoedd mae e wedi prynu sawl kimono a gofynodd Aled Hughes iddo fe beth oedd yr apêl…

Dilledyn Clothing

Cyson Regular

Mor gyfyng So confined

Sidan Silk

Anhygoel Incredible

Llac Loose

Ffedog Apron

Addurno To decorate

Y rhai mwya cain The most elegant

Gwniadwaith Embroidery

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Awr Werin – Mercher 06/05/20
Sian James

Ar yr Awr Werin wythnos diwetha buodd Lisa Gwilym yn edrych yn ôl ar albwm cynta Sian James 30 mlynedd yn ôl yng nghwmni Sian. Mae’r ddwy newydd wrando ar y gân Marchnad Llangollen o’r albwm ac mae Lisa’n meddwl bod dylanwad y band gwerin Gwyddelig Clannad arni. Beth oedd gan Sian i’w ddweud am hynny tybed...

Gwerin Folk

Gwyddelig Irish

Dylanwad Influence

Unigol Individual

Yn rhyfedd iawn Strangely enough

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sioe Frecwast – Mercher 06/05/20
Jade Davies

Mae Jade Davies yn dod o Ruthun yn wreiddiol ond mae hi wedillwyddo i ddod yn seren y West End yn ifanc iawn. Sut ddigwyddodd hynny? Daf a Caryl fuodd yn ei holi hi ar y Sioe frecwast...

Llwyddo To succeed

Seren Star

Profi To prove

Graddio To graduate

Breuddwyd A dream

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

21 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad