Main content

Podlediad Pigion y Dysgwyr 7fed o Fai 2020

Cai Wilshaw, Colur, Ysbyty Gwynedd, Dolly Parton, Osian Candelas a Sbaen

S'mae... Dach chi'n gwrando ar Pigion - podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Tomos Morse dw i, ac i ddechrau'r wythnos yma …”

Beti A’I Phobol – Sul a Iau – 26 a 30/04/20

Cai Wilshaw

Gwestai Beti George oedd y sylwebydd gwleidyddol Cai Wilshaw ac yn y clip yma mae e’n sôn am ei brofiad o weithio fel intern i Nancy Pelosi, sef menyw, neu ddynes, fwya pwerus Unol Daleithiau America

Sylwebydd gwleidyddol Political correspondent

Etholiadau Elections

Cyswllt Connection

Rhydychen Oxford

Ymweliad A visit

Gwleidyddiaeth Politics

Y Gyngres Congress

Swyddfa’r wasg The press office

Chwant Desire

Cynhadleddau’r wasg Press conferences

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COFIO – Sul a Mercher 03 a 06/05/20
Colur
Cai Wilshaw oedd hwnna’n sôn wrth Beti George am Nancy Pelosi. Gwesteion gwahanol iawn i Cai oedd gan Beti ar un o’i rhaglenni yn 1976. Pobol ifanc oedd thema Cofio wythnos diwetha a chlywon ni ran o sgyrsiau gafodd Beti gyda rhai o ferched y de yn cofio pa fath o golur oedden nhw’n ddefyddio pan oedden nhw’n ifanc...
Colur Make-up
Bodlon Willing
Dodi To put on
Mochyndra Filth
Rhydd Free
Nisied Handkerchief
Bant Away
Gwefusau Lips
Heol Road

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oedfa – Sul 03/05/20

Ysbyty Gwynedd

Wel mae pethau wedi newid ers i Beti gael y sgwrs honno on’d dyn nhw? Mae llawer iawn ohonon ni’r dyddiau hyn yn ddiogel iawn yn ein cartrefi yn ystod y cyfnod anodd yma , ond mae llawer o bobl yn gorfod gweithio wrth gwrs. Un o’r rheini yw Menna Morris sydd yn gweithio fel nyrs yn Adran Frys Ysbyty Gwynedd. Ar raglen Oedfa ddydd Sul gofynnodd John Roberts i Menna ddisgrifio’r sefyllfa yn yr ysbyty ar hyn o bryd…..

Adran Frys A&E

Ardaloedd Areas

Gwisgoedd amddiffynol Personal Protection Equipment

Ffedog a menyg An apron and gloves

Unedau damweiniau Accident units

Argyfwng Crisis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sioe Frecwast Radio Cymru 2 gyda Daf a Caryl - Mawrth, 28/04/20

Dolly Parton

Mae ganddon ni le mawr i ddiolch i’r gweithwyr allweddol i gyd on’d oes? Menna Morris, nyrs yn Ysbyty Gwynedd fuodd yn siarad gyda John Roberts ar Oedfa. Sioned Mills ydy arbenigwraig Radio Cymru ar bodlediau a hi oedd yn cadw cwmni i Daf a Caryl ar y Sioe Frecwast ddydd Mawrth. Dyma hi’n sôn am un o’i hoff bodlediadau, na nid Pigion y Dysgwyr, ond un am Dolly Parton…

Gweithwyr allweddol Key workers

Arbenigwraig Expert (female)

Yn benodol Specifically

Cyfres Series

Yr eilyn The idol

Yn wirioneddol dda Really good

Dogfen Documentary

Egni Energy

Pennod Chapter

Amlenni Envelopes

Goddefgarwch Tolerance

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisa Gwilym – Mercher 29/04/20

Osian Candelas

Sioned Mills yn fan’na yn amflwg yn ffan mawr o Dolly Parton. Nos Fercher cafodd Lisa Gwilym sgwrs gyda Osian Williams o’r band Candelas a’i chwaer Branwen. Mae Osian yn byw yng nghartre’r teulu yn Llanuwchllyn ger y Bala a gofynnodd Lisa iddo fe ble mae e’n recordio’i gerddoriaeth y dyddiau hyn…

Gweddill y tŷ The rest of the house

Taflu llwyth o bethau Throwing loads of stuff

Cyfansoddi Composing

O ystyried Considering

Offer Equipment

Offerynnau Instruments

Yn syth bin Straight away

Yn fyw Live

Yn wyrthiol Miraculously

Yn ysu Yearning
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geraint Lloyd – Mawrth – 28/04/20

Sbaen

A dw i’n siŵr bod yna edrych ymlaen mawr at albwm newydd Candelas. Mae Gwenno Fflur yn dod o Rydyfoel ger Abergele yn wreiddiol, ond mae hi ar hyn o bryd yn dysgu mewn Ysgol Brydeinig Ryngwladol yn Sbaen ac mae hi wedi bod yn byw ac yn gweithio yno ers 5 mlynedd. Cafodd Geraint Lloyd sgwrs gyda hi ddydd Mawrth a holi sut oedd pethau yn Sbaen erbyn hyn

Ysgol Brydeinig Ryngwladol International British School

Rheolau tipyn llymach Much harsher rules

Dw i’n byw a bod I spend all my time

Yn gaeth i’r cartre Confined to the house

Rhwystrau Obstacles

Dirwyon Fines

Caniatâd Permission

Y rhyddid The freedom

Derbynneb Receipt

Mygydau Masks

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

16 o funudau

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru,

Podlediad