Tammy Gooding, Nozstock's Ella Nozworthy You may also like…