بخش اول ساواک

در برخورد با مخالفان چه رفتاری داشت و تا چه حد در وظیفه ای که به آن محول شده بود کارآمد بود؟

Available now

53 minutes