Main content
Sorry, this episode is not currently available

A letter for Gaelic learners with Roddy MacLean.

Clip

Litir 49: MacLeòid Dhùn Bheagain agus MacNeìll Bharraigh

Tha e inntinneach mar a tha daoine air a bhith a’ dèanamh coimeas o chionn ghoirid eadar dà cheann-cinnidh aig a bheil seann chaisteal anns na h-eileanan – MacLeòid Dhùn Bheagain agus MacNeìll Bharraigh, neo MacNìll mar a chanas muinntir Bharraigh fhèin. ’S e is coireach airson sin gu bheil iad air dà dhòigh eadar-dhealaichte a thaghadh airson obair mhòr, obair-chàraidh, a dhèanamh air an caistealan.

Shaoil MacLeòid Dhùn Bheagain gur e an dòigh a b’ fheàrr a bh’ aige airson pàigheadh airson na h-obrach an Cuiltheann, na beanntan brèagha ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich, a reic, airson deich millean not. Le airgead mar sin, dh’fhaodadh e obair gu leòr a dhèanamh air Caisteal Dhùn Bheagain.

Ach bha dòigh eile aig MacNèill. Thug e an caisteal aigesan seachad don bhuidhinn nàiseanta Historic Scotland air màl airson ceud bliadhna. Agus cha bhi aig Historic Scotland ri pàigheadh ach not agus botal uisge-bheatha do MhacNèill gach bliadhna. Tha mi a’ tuigsinn gum faod MacNèill taghadh a dhèanamh air an uisge-beatha, ge-tà, gus deanamh cinnteach gur e fear math a th’ ann.

Nise, chan eil fhios a’m co-dhiù tha diofar fheallsanachd ann, neo co-dhiù bha diofar fheallsanachd ann, eadar gach cinneadh sin a thaobh airgead. Ach bha mi ann am Barraigh o chionn ghoirid agus fhuair i a-mach gu robh uair ann nuair a bha ceann-cinnidh Clann ‘ic Leòid agus ceann-cinnidh Clann ‘ic Nèill a-mach air a’ chèile gu dubh mu dheidhinn airgead.

Thachair e anns a’ bhliadhna sia ceud deug trì fichead ’s a còig-deug (1675), nuair a bha MacNèill fo fhiachaibh do MhacLeòid. Bha aig MacNèill ri còrr is leth-cheud punnd Albannach a phàigheadh don fhear eile; bha sin co-ionann ri faisg air còig punnd Sasannach. Agus chuir MacLeòid sgioba a dh’ionnsaigh Bharraigh airson an t-airgead fhaighinn air ais. Cha b’ e sin a-mhàin, ach bha teachdaire bhon Rìgh còmhla riutha. Bha an Rìgh, Teàrlach II, a’ taobhadh le MacLeòid.

Nuair a ràinig iad Bagh a’ Chaisteil, dh’fheuch sgioba MhicLeòid ri faighinn a-steach don chaisteal, ach bha an geata glaiste. Agus chan e fàilte a fhuair iad, ach clachan air an cinn bho gu h-àrd. Cha robh MacNèill a’ dol a phàigheadh sgillinn. Agus nuair a dh’fhalbh na Sgitheanaich, thàinig na Barraich as an dèidh. B’ fheudar do sgioba MhicLeòid dhol air tìr ann an eilean beag faisg air Barraigh.

Anns an eilean sin, fhuair bràthair aig MacNèill greim air teachdaire an Rìgh. Ghoid e na pàipearan aige, agus thug e rabhadh dha gun a bhith a’ tilleadh a Bharraigh.

Uill, cha robh e glic a bhith a’ dèiligeadh anns an dòigh sin ri teachdaire bhon Rìgh. Agus, ann an sia ceud deug, trì fichead ’s a naoi-deug (1679), b’ fheudar do MhacNèill, a bhràthair agus feadhainn eile nochdadh anns a’ chùirt ann an Dùn Eideann. Fhuaradh MacNèill neo-chiontach, ach fhuaradh a bhràthair ciontach agus b’ fheudar dha mìle punnd Albannach a phàigheadh. Tha fhios gur e MacNèill fhèin a phàigh e. Agus chaidh pàirt mhòr dhen airgead, faisg air seachd ceud punnd, do MhacLeòid Dhùn Bheagain.

Agus seo rud a tha inntinneach mu dheidhinn a’ ghnothaich. Mu fhichead bliadhna as dèidh cùis na cùirte, dh’fhàg MacNèill a chaisteal airson a dhol a dh’fuireach air tìr-mòr Bharraigh. Bha an caisteal a’ tuiteam as a’ chèile. Cò aige tha fios nach robh an t-airgead a chaill e do MhacLeòid mar phàirt dhen adhbhar nach b’ urrainn dha pàigheadh airson a chàradh.

Co-dhiù, an-diugh cha leag MacNèill leas càil a phàigheadh airson a chaisteal a chàradh. Nì Historic Scotland e. Ach dè nì MacLeòid mura tèid aige air an Cuiltheann a reic?

Faclan na seachdaine

ceann-cinnidh: clan chief; obair-chàraidh: repair work; an Cuiltheann:the Cuillins ( modern spelling;the bàrd Sorley Maclean wrote Cuilithionn. Note it is singularin Gaelic); teachdaire: messenger; Bagh a Chaisteil: Castlebay; glaiste: locked; sgillinn:penny; ghoid e: he stole; rabhadh: warning; ciontach: guilty; a càradh: repairing.

Abairtean na seachdaine

s e is coireach airson sin gu bheil iad air dà dhòigh eadar-dhealaichtea thaghadh: the reason for that is that they have chosen two different methods; shaoil MacLeòidDhùn Bheagain gur e an dòigh a b fheàrr a bh aige airson pàigheadh: MacLeod of Dunveganthought that his best way of paying; thug e an caisteal aigesan seachad do X: he gave his castle to X; chan eil fhios am co-dhiù tha diofar fheallsanachd ann eadar gach cinneadh sin: I dont know if each of those clans has a different philosophy; gu robh uair ann nuair a bha X is Y a-mach air a chèile gu dubh: that there was a time when X and Y were at loggerheads; nuair abha MacNèill fo fhiachaibh do MhacLeòid: when MacNeil was in debt to MacLeod; bha aigMacNèill ri còrr is leth-cheud punnd Albannach a phàigheadh: MacNeil had to pay £50 Scots(we say not rather than punnd for pound today); fhuair bràthair aig MacNèill greim air X:a brother of MacNeil got hold of X; fhuaradh MacNèill neo-chiontach: MacNeil was found notguilty; bha an caisteal a tuiteam as a chèile: the castle was falling apart; cha leig X leas càila phàigheadh: X need not pay anything; de nì MacLeòid mura tèid aige air an Cuiltheann areic?: what will MacLeod do if he does not manage to sell the Cuillins?

Puing ghràmair na seachdaine

bha mi ann am Barraigh o chionn ghoirid: I was recently inBarra. Do you understand why we say ann am Barraigh and not anns a Bharraigh? Learnersoften get confused on this point, so here is the relevant rule: if, in the nominative case, a placename carries the article, we say anns a (ie in the);if it does not, we say ann an (or ann am).Oban is an t-Oban, so we say anns an Oban. Similarly, Fort William is an Gearasdan, so we sayanns a Ghearasdan. But Glasgow is just Glaschu, so we say ann an Glaschu, NOT anns aGhlaschu. The same principle operates with names of countries, many of which carry thearticle. France is an Fhraing, so we say anns an Fhraing; similarly, in Germany (a Ghearmailt)is anns a Ghearmailt and in the United States is anns na Stàitean Aonaichte. But in Australia (Astràilia, no article) is ann an Astràilia and in England (Sasainn, no article) is annan Sasainn.

Gnàths-cainnt na seachdaine

tha e inntinneach mar a tha daoine air a bhith a dèanamhcoimeas o chionn ghoirid eadar dà cheann-cinnidh: it is interesting how people have recentlybeen making comparisons between two clan chiefs. A deanamh coimeas eadar X agus Y:comparing X and Y.

Litir do Luchd-ionnsachaidh air LearnGaelic

Litir do Luchd-ionnsachaidh air LearnGaelic

Tha Litir do Luchd-ionnsachaidh air LearnGaelic (le PDFs)

All letters

All letters

Tha na litrichean uile an seo / The letters are available here

Podcast: Litir do Luchd-ionnsachaidh

Podcast: Litir do Luchd-ionnsachaidh

Letter To Gaelic Learners

Podcast