Main content

Maighread Stiùbhart - A’ Bhean Eudach

Margaret Stewart - The Jealous Wife

O 's e an t-àilgheas, hùg ò, chuir dhan tràigh mi, hùg ò,
A bhuain duileasg, hù ri a bhò, no bhuain bhàirneach, hùg ò.

A bhean ud thall, hùg ò, an cois na tràghad, hùg ò
Nach truagh leat fhèin, hù ri a bhò, bean ga bàthadh, hùg ò.

Dùil agad fhèin, hùg ò, bhith nam àite, hùg ò,
Mo thruaighe nochd, hù ri a bhò, aois mo phàistean, hùg ò.

Fear dhiubh bliadhna, hùg ò, fear a dhà dhiubh, hùg ò,
'S an t-ìmpire beag, hù ri a bhò, an ceann na càraid, hùg ò.

Nach buidhe bhean òg, hùg ò, thig nam àite, hùg ò,
O gheibh i ciall is, hù ri a bhò, gheibh i nàire, hùg ò.

Gheibh i caoraich, hùg ò, mhaola bhàna, hùg ò,
O gheibh i sin is hù ri a bhò, aighean dàire, hùg ò.

Thig an coite, hùg ò, seo a-màireach, hùg ò,
Bith m' athair ann, hù ri a bhò,is mo thriùir bhràithrean, hùg ò.

Gheibh iad mise, hùg ò, an dèidh mo bhàthadh, hùg ò,
'S mo chòta gorm, hù ri a bhò, air uachdar sàile, hùg ò.

Mo bhroids airgid, hùg ò, lag mo bhràghad, hùg ò,
'S mo phaidirean, hù ri a bhò, air cloich làimh rium, hùg ò.

Ceil e, ceil e, hùg ò, air mo mhàthair, hùg ò,
Gus an èirich, hù ri a bhò, grian a-màireach, hùg ò.

Release date:

Duration:

4 minutes

Credits

Role Contributor
Unknown Margaret Stewart