Desert Island Discs, Aung San Suu Kyi Kirsty Young interviews Aung San Suu Kyi for Desert Island Discs

In December 2012 Kirsty Young interviewed Aung San Suu Kyi at her home in Naypyitaw, Burma