Main content

Dealbh-chluich Gàidhlig - Daoimean

Dealbh-chluich Gàidhlig bho Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis - Daoimean.

Anns na seachdainean a tha romhainn, bidh dealbh-chluich Gàidhlig ùr ri chluinntinn gach seachdain air Aileag!

Tha seo mar phàirt de phròiseact a rinn Fèisean nan Gàidheal. Thèid sreath dhealbhan-cluiche ùra Gàidhlig a chaidh an clàradh le buidhnean de sgoilearan à Earra-Ghàidheal, Siorrachd Rois agus Siorrachd Inbhir Nis.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from