Main content

The Fratellis

Prògram beò. Siobhan Miller, The Fratellis agus Tide Lines air àrd-ùrlar Belladrum. Live concert sets by Siobhan Miller, The Fratellis and Tide Lines at Belladrum.

Prògram beò. Fiona NicChoinnich agus Niall Iain Dòmhnallach a’ toirt thugainn a’ chuid as fheàrr bhon dàrna oidhche aig Belladrum. Tha am prògram seo a’ tàisbeanadh nan tàlantan aig The Fratellis, Tide Lines, Blue Rose Code, Siobhan Miller agus Tamzene air àrd-ùrlar Belladrum. Fiona MacKenzie and Niall Iain MacDonald present concert sets from the second night at Belladrum. This programme features dynamic concert sets by The Fratellis, Tide Lines, Blue Rose Code, Siobhan Miller and Tamzene onstage at the festival.

20 days left to watch

2 hours

Broadcasts

Featured in...