Main content

Sgeulachdan luchd-eaglais às an tasglann

An t-Urr Dòmhnall MacRath, fear de phrìomh bhuachaillean a bh' air Coitheanal an Tairbeart. Rev Donald MacRae, one of the longest serving ministers of Tarbert Church of Scotland

“Mar shearmonaiche bha e cheart cho fileanta sa Bheurla ‘s a bha e ann an cainnt a mhàthair,” B’e sin an t-Urramach Dòmhnall MacRath.
Ged a bha e na bhuachaille air Coitheanalan eadar An t-Eilean Sgitheanach is Uibhist, tha fhios gur e aon de na prìomh bhuachaillean a bha os cionn coitheanal Eaglais na h-Alba air an Tairbeart sna Hearadh. Chaidh a phòsadh ris a' choitheanal ann an 1956 agus bha e an sin gu 1988 gus an do leig e dheth a’ dhreuchd.

26 days left to listen

30 minutes

An t-Urr Dòmhnall MacRath

An t-Urr Dòmhnall MacRath

Broadcasts

  • Tue 6 Apr 2021 12:00
  • Tue 6 Apr 2021 22:00
  • Sunday 10:00