Main content

Episode 2

Murdo Macdonald explores Ian Hamilton Finlay’s garden and work of art, Little Sparta. Murchadh Dòmhnallach air feadh Little Sparta, an gàrradh ealain aig Iain Hamilton Finlay.

Green-fingered Murdo Macdonald visits some of the country’s most important gardens to explore their design, plant life, setting and history.

He goes to Ian Hamilton Finlay’s garden and work of art, Little Sparta, set in the Pentland Hills. Finlay and his wife Sue created the artwork across a seven-acre moorland site. The 270 sculptures and artworks created by Finlay, in collaboration with other artists and craftspeople, explore themes such as the sea, classical antiquity, the French Revolution and war.

Roddy Maclean talks about Scotland’s wildflowers, and Dr Mark Newman from the Royal Botanic Garden Edinburgh tells us about William Shenstone, the inspiration behind one of the artworks.

Tha gàirneilear sgileil, Murchadh Dòmhnallach, a’ tadhal air cuid de ghàrraidhean mòra na h-Alba, a’coimhead air an cruth, na tha fàs unnta agus an eachdraidh.

Sa phrògram seo tha Murchadh a’ tadhal air gàrradh mar obair-ealain, a rinn Iain Hamilton Finlay ann an sliabh nam Pentland. Tha Little Sparta sgaoilte thar seachd àiceire fearainn, far nach robh ach monadh mus deach Finlay sa bhean Sue an sàs ann. Chithear ann 270 obair snaidhte agus seallaidhean ealanach a chruthaich FInlay agus luchd-ealain is luchd-ciùird eile: a’coimhead air cuspairean leithid muir, an t-seann saoghal clasaigeach, Aramach na Frainge agus cogadh.

Bheir Ruairidh MacIlleathain iomradh air na dìtheanan a tha fàs gu nàdarra an Alba, is innsidh an t-Oll. Mark Newman a Gàrradh Luibheanach Rìoghail Dhùn Èidinn dhuinn mu UIlleam Shenstone agus an ceangal aig aon obair-ealain ris.

In Gaelic with English subtitles

28 days left to watch

29 minutes

Broadcasts