Main content

Cinema Gadelica

Featuring some of the best clips from great movies, Cinema Gadelica reveals how film-makers have been drawn to the Highlands and Islands to shoot amid the spectacular scenery of the Gaidhealtachd.

Featuring some of the best clips from great movies, Cinema Gadelica reveals how film-makers have been drawn to the Highlands and Islands to shoot amid the spectacular scenery of the Gaidhealtachd.

Discover James Bond’s Glencoe birthplace, as revealed in Skyfall. Join Harry Potter on his way to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry via the Glenfinnan Viaduct, and set out on Ridley Scott’s Prometheus to discover the origins of humankind – starting the mission at the Quiraing in Skye. Join Mel Gibson’s Braveheart rebellion in Glen Nevis.

Did you know that Eilean Donan Castle was both the headquarters of the warlike Clan MacLeod in the cult fantasy Highlander as well as the HQ of MI6 in the Pierce Brosnan Bond movie The World Is Not Enough?
The great locations of great movies revealed.

A’taghadh na h-earrainn is fheàrr a sàr filmichean. tha Cinema Gadelica a’sealltainn mar a bha a’Ghaidhealtachd is na h-Eileanan a’tarraing stiùirichean film, airson an cuid sgeulachdan a’stèidheachadh a-measg seallaidhean àlainn.

Faiceamaid àite-breith Sheumais Bond ann an Gleann Comhain, mar a thàinig am follais ann an Skyfall. Siubhlamaid cuide ri Harry Potter thar Drochaid Rèile Ghleann Fhionghuin, air an t-slighe gu Sgoil Bhuidseachd Hogwarts. Lorgamaid toiseach tòiseachaidh mac-an-duine, ann am Prometheus le Ridley Scott - anns a’ Chuith-raing. Gabh pàirt ann an ar-a-mach Braveheart còmhla ri Mel Gibson ann an Gleann Nibheis.

Robh fhios agaibh gu robh Caisteal Eilean Donain an dà chuid na phrìomh dhaingneach aig Clann ‘IcLeòid ann a Highlander - agus na phriomh oifis air MI6 ann an The World is Not Enough.

Na h-àitichean san do rinneadh sàr filmichean, uile lèir dhuinn.

8 days left to watch

59 minutes

Last on

Mon 31 May 2021 22:25

Clip

Broadcasts