Main content

Dè nan robh?

Coinneach Mac a' Ghobhainn a’ tomhas nan rathaidean eile a dh’fhaodadh eachdraidh a bhith air a ghabhail.
Coinneach Smith explores the alternative paths history could have taken.