Main content

Episode 2

Sùil air cò ris a tha e coltach a bhi a’ fuireach air eilean àlainn Thiriodh. What it’s like to live on Tiree, the most westerly island in the Inner Hebrides.

Se Tiriodh an t-eilean as fhaide an iar anns na h-eileanan a-staigh. Ged nach eil ach timcheall air 650 neach a’ fuireach ann làn ùine, se àite trang a th’ann as t-samhradh nuair a tha mòran luchd-turais a’ tadhal. Tha’n t-òran ag radh gu re Tiriodh an t-eilean as bòidhche bhon ghrèin agus se eilean àlainn a th’ann gun teagamh. Tha e air a chuartachadh le machraichean is tràighean brèagha agus tha tòrr dhiofar eòin is fiadhbheatha ri’m faicinn ann.

Anns na bliadhnaichean mu dheireadh, tha’n t-eilean air cliù a chosnadh mar àite air leth airson surfadh. ‘San t-sreath seo a chaidh a chlàradh thairis air sia miosan ann a 2019, tha sinn a’ cur eòlas air Tiriodh agus na Tiristich. Anns an darna prògram, tha na Tiristich ag ullachadh airson an deireadh sheachdainn as trainge den bhliadhna, nuair a bhios faisg air dà mhìle neach a’ tighinn gu Fèis Chiùil Thiriodh, agus tha Rhoda, Alasdair agus Iain a’ deisealachadh airson tachartas mòr eile air an eilean, latha an show.

Tiree is the most westerly island in the Inner Hebrides. It is approximately 12 miles long and five miles wide and has a population of around 650. Surrounded by sandy beaches and with an abundance of birds and wildlife, it’s a popular destination for summer visitors. Its exposed location on the Atlantic also makes it a favourite place for windsurfers and the Tiree Wave Classic - the longest-running professsional windsurfing event in the world - is held on the island every autumn.

Filmed over a six-month period in 2019, the series follows the stories of Tiristich (Tiree islanders) as we find out what it’s like to live and work on the island.

In this episode, preparations are under way for the busiest weekend of the year as the Tiree Music Festival is held on the island, Alastair and Iain get their cattle looking their very best for the Tiree Show and the traditional dipping lugsail boats take part in the regatta.

26 days left to watch

29 minutes

Broadcasts