Main content

Còirneal Donnie Murdo

When Colonel K goes on holiday, Danger Mouse steps in. However, he can't handle the paperwork, do the missions himself or control the agents.

Nuair a tha Còirneal Coinneach a’ falbh air làithean-saora, tha Donnie Murdo a’ gabhail àite a’ riaghladh chùisean. Ach tha e a’ failleachdainn air cumail suas ris an obair-phàipear, daoine a shàbhaladh agus rian a chumail air na h-àidseantan eile. Nas miosa buileach, tha Mac a’ Chrogain air a char a thoirt à Còirneal Coinneach agus air a chur fo bhruid.

When Colonel K goes on holiday, Danger Mouse steps in. However, he can't handle the paperwork, do the missions himself or control the agents. Worse, Colonel K has been kidnapped by Baron von Greenback!

23 days left to watch

11 minutes

Clip

Broadcasts

Featured in...