Main content

Tha na seòid a’ gabhail pàirt ann am Farpais Bhuntàta Barraigh is Bhatarsaigh. The lads enter the Barra and Vatersay Potato Competition.

Tha na seòid a’ gabhail pàirt ann am Farpais Bhuntàta Barraigh is Bhatarsaigh, armaichte leis a’ bhuntàta sònraichte aca fhèin – buntàta bho mhachair na Hearadh. Tha iad a’ dol a-steach dhan chidsin fhad ’s a tha iad a’ feitheamh ri toraidhean na farpais gus soithichean le buntàta a chur air dòigh.

Tha Ruaraidh a’ dèanamh a’ phàidh-èisg sònraichte aige fhèin, le iasg math ionadail agus buntàta pronn, tiugh le uachdar, airson a chur air a’ mhullach. Fhad ’s a tha esan trang le sin, tha Ùisdean ga chuideachadh le bhith a’ dèanamh gnocchi.

Mar thaing, tha Ruaraidh a’ dèanamh soitheach freagarrach airson ciad chùrsa le gibearnach fo stiùir Ùisdein, fhad ’s a tha Ùisdean fhèin a’ dèanamh Pomme Anna agus Stèig.

Abair gu bheil cùisean a’ teasachadh taobh a-muigh a’ chidsin ’s iad a’ feitheamh ri toraidhean na farpais – an dèan buntàta machair na Hearadh an gnothach air an duais as fheàrr a ghlèidheadh?

The lads enter the Barra and Vatersay Potato Competition, armed with their secret weapon, Harris Machair grown potatoes. While they await the results, they head indoors and create some potato-based dishes.

Ruaridh creates his speciality fish pie with all locally caught ingredients, topped off with a thick creamy potato mash. While he is busy with that Uisdean helps him with his homemade Gnocchi.

In return Rauridh makes an Octopus starter under Uisdean's instruction while Uisdean himself prepares Pommes Anna and Steak.

Then the tension builds as they return to the competition, will the excellent Harris potatoes win them the top prize?

In Gaelic with English subtitles

Air a chraoladh

Mon 30 Mar 2020 23:30