Main content

Episode 2

An dàrna latha de dh’ fharpais Eadar-nàiseanta nan Con-chaorach 2019, à Breichinn. Day two of the International Sheepdog Trials 2019, from Brechin.

Air an dàrna latha de Fharpais Eadar-nàiseanta nan Con-chaorach ‘s tha a’ chomhstrì dian. Tha preasantairean Farpaisean Chon-chaorach, Dòmhnall agus Catriona, a’ toirt thugaibh na pìosan as cudromaich bho thachartasan an latha. Tha an dàrna prògram ann an sreath na bliadhna seo de dh’ Fharpaisean Chon-chaorach a’ toirt prìomhachas don dàrna latha den Fharpais Eadar-nàiseanta. Chan e a-mhàin gu bheil na ceithir dùthchannan a’ strì an aghaidh a chèile airson farpais sgioba a bhuannachadh, tha na làimhsichean a’ strì airson aon de na còig àiteachan deug a leigeas leotha pàirt a ghabhail anns an t-sàr fharpais dheireannaich. Gheibh sinn fìor dheagh thaisbeanadh bho John Maginn le Kate a Èirinn agus bho sgiobair Sasainn Ricky Hutchinson le Jock.

On day two of the International Sheep Dog Trial in Brechin, the competition is intense. Presenters Donald and Catriona bring you the highlights from the day’s events. Not only are the four nations battling it out to win the team competition, but handlers strive for one of 15 places to compete in the final Supreme competition. Great performances from Irishman John Maginn and Kate and English captain Ricky Hutchinson with Jock.

In Gaelic with English subtitles

27 days left to watch

58 minutes

Broadcasts