Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 11

Episode 11 of 12

Iain MacFhionghain le laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Iain Mackinnon with psalms, hymns and personal faith stories.

Bidh Iain MacFhionghain a’ toirt thugaibh laoidhean, sailm agus sgeulachd pearsanta. Cluinnear Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu a’ seinn Gabh Mo Bheatha ’s Bitheadh I agus bidh Ruairidh Alastair MacIllFhinnein ag innse mun a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a bheatha. Bidh Cairistìona Stone a’ toirt dhuinn smuaintean spioradail agus seinnidh Innes MacSuain, Niall MacIllFhinnein & Iain Moireasdan Salm 100. Cluinnear cuideachd Mairead NicIllinnein a’ leughadh bhon leabhar Gliocas Bho’n Bhìoball Le Dòmhnall Saunders agus bidh Iain a’ leughadh bho Leabhraichean an Tiomnaidh Nuaidh.

Iain Mackinnon presents hymns, psalms and a personal faith story. In this episode Glasgow Islay Gaelic choir sing Gabh Mo Bheatha ’s Bitheadh I and Ruairidh Alastair MacLennan talks about the role faith plays in his life. Christine Stone offers some spiritual thoughts while Innes MacSween, Niall MacLennan and Iain Morrison sing Psalm 100. Mairead MacLennan narrates some verses from the book Gliocas bho’n Bhìoball by Donald Saunders and Iain reads from the Gospels of the New Testament.

In Gaelic with English subtitles

29 minutes

Last on

Tue 7 Jan 2020 23:30

Credit

Role Contributor
Presenter Iain MacKinnon

Broadcasts