Main content

Macleod MP/Maclean KGB

Two sons of the Hebrides revealed – one a Tory MP and one a Soviet spy. Dithis le dàimh dha na h-eileanan, ballpàrlamaid Tòraidheach is brathadair Sòibheideach

Soviet spy Donald MacLean and Tory cabinet minister Iain Macleod were both sons of the Hebrides, born in 1913, went to Cambridge University and both tried to change the world. Macleod implemented independence for the British colonies – but was hated by the Tory right. MacLean betrayed his country – but believed he worked for world peace. Cathy MacDonald reveals the forces that shaped these very different lives.

Bha am brathadair Sòibheideach Dòmhnall MacIlleathain agus am ministir riaghaltais Toraidheach Iain MacLeòid, le chèile le freumhaichean sna h-eileanan. Rugadh an dithis ann an 1913, chaidh iad gu oilthigh Chambridge – is bha dùil aca an t-saoghal atharrachadh. Bha Macleòid dìcheallach ach am faigheadh dùthchanan fo smachd Bhreatainn an saorsa – is bha gràin a’bhàis aig làmh dheas nan Tòraidheach air. Bhrath MacIlleathain a dhùthaich fhèin – a’smaoineachadh gu robh e saothrachadh airson sìth an t-saoghail. Tha Cathy Dhòmhnallach a’sealltainn dè threòraich an dithis gu sligheachan cho fad’ o chèile.

In Gaelic with English subtitles

27 days left to watch

59 minutes

Last on

Sunday 21:00

Broadcasts