Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 4

Episode 4 of 8

Ruairidh Alastair explores the issues around homelessness - what’s the solution? Ruairidh Alastair le ceistean mu dheidhinn cion dachaigh – ach a’bheil fuasgladh ann?

Tha Ruairidh Alastair air ais le tuilleadh cheistean mu chùisean a tha a’ toirt buaidh air beatha dhaoine òga, agus tha e a’ sireadh fhreagairtean le bhith a’ còmhradh ri eòlaichean, ag èisteachd ri buill ar pannail agus a’ rannsachadh tron fhòn-làimhe aige is a thoinisg fhèin.

Sa phrògram seo, tha e a’ lorg fuasgladh dhan trioblaid a th’aig daoine gun àite-fuirich. Dè tha a’ fàgail na h-uibhir as aonais àite-còmhnaidh cinnteach, agus dè ghabhas dèanamh airson an cuideachadh? Tha e a’ tachairt air feadhainn a tha ag obair dhaibhsan a tha nan èiginn, le taic is cùram ann an taigh-fasgaidh do dhaoine gun dachaigh. Ann an Dùn Èideann tadhlaidh e air a bhuidheann-carthannais is motha a tha a’ dèiligeadh leis a’ cheist an Alba, agus cluinnidh e barail neach a tha a’ reic am Big Issue air dè a’ghabhadh dèanamh.

Tha ar pannal òg iocmhor agus bàidheil – ach a bheil fuasgladh aca dhan cheist?

Ruairidh Alastair is back with more questions about issues that affect the lives of young people, and he is seeking answers by talking with experts, listening to our panellists, and researching using his mobile phone and his wits.

In this episode, Ruairidh Alastair seeks solutions to the problem of homelessness. How can it be so many are homeless or in temporary accommodation, and what can be done to help them? He meets people working to provide emergency care and support in a homeless shelter. He travels to Edinburgh to the headquarters of Scotland’s biggest homelessness charity. And a Big Issue seller gives his thoughts on what more could be done.

Our panel of young people have plenty of compassion but do they have any solutions?

In Gaelic with English subtitles

16 minutes

Last on

Mon 25 Nov 2019 23:20

Broadcasts