Main content

Catrìona NicNèill aig Farpaisean Chòmhlan Pìoba na Cruinne le còmhlain aig ìre a h-aon. Carrie MacNeil presents Grade 1 performances from the World Pipe Band Championships.

Bidh Catrìona NicNèill a’ cur fàilt’ oirbh gu Farpaisean Chòmhlan Pìoba na Cruinne neo mar a chanas tòrr – Na Worlds. Thairis air a’ phrògram seo bidh Catrìona a’ toirt thugaibh blasad den phìobaireachd agus drumaireachd as fheàrr bho air feadh an t-saoghail; à Alba fhèin, Èirinn, Èirinn a Tuath, Canada agus Sealainn Nuaidh.

Am bliadhna cha robh cuairt ro-fharpaiseach ann ach cuairt deireannach a-mhàin thairis air dà latha. Le còig deug de chòmhlain-phìoba a’ farpais aig ìre a h-aon.

‘Sa phrogram chi sibh cuid de na seallaidhean as fheàrr bhon dàrna là aig an tachartas.

Bhuannaich Còmhlan Pìoba Inbhir Aora Na Worlds am bliadhna, fo stiùir Màidsear Pìoba, Stuart Liddell, agus Prìomh Drumair a’ Chòmhlain, Steven McWhirter. Tha iad a-nis air an fharpais as motha a bhuannachadh airson an dàrna uair.

Cluinnear cuideachd; St. Laurence O’Toole, Scottish Power, Simon Fraser University agus tòrr a bharrachd.

Carrie MacNeil introduces the bands competing at Grade 1 in the World Pipe Band Championships, aka The Worlds. The show features internationally distinguished pipers and drummers from Scotland, Ireland, Northern Ireland, Canada and New Zealand.

2019 saw a change in the Grade 1 competition format, with all bands that entered competing in the final. In total 15 pipe bands competed across the two day event, with points across both days making up the final scores.

The programme features selected sounds and sights from the climactic second day.

Inverary & District Pipe Band took the title this year, led by Pipe Major Stuart Liddell and Drum Sergeant Steven McWhirter, making this the band’s second victory at The Worlds.

St Laurence O'Toole, Scottish Power and Simon Fraser University are amongst just some of the bands featured.

21 days left to watch

1 hour, 36 minutes

Broadcast

World Pipe Band Championships on BBC One Scotland

World Pipe Band Championships on BBC One Scotland

BBC One's coverage of the competition for pipers and drummers.