Main content

Episode 2

Episode 2 of 8

RA a’foighneachd dé ‘s coireach na tha de dh’òigridh a’cur cùl ri deoch-làidir. Ruairidh Alastair explores sobriety among young people.

Sa phrògram seo tha e a’ faighneachd a bheil òigridh an latha an-diugh da-rìreabh nas sòbarra na na ginealaich romhpa? Theid e gu club far nach do dh’òl na dannsairean deur - am bì deagh oidhche aca as aonais na dibhe? Tha buidheann carthannais a tha ag obair gus na tha daoine ag òl a’ lùghdachadh, a’mìneachadh na h-àireamhan, agus a’coimhead dè dh’adhbharaich an atharrachadh. Tha Ruairidh Alasdair a’tachairt air dithis oileanach a roghnaich deoch-làidir a sheachnadh, feuch dè bhuaidh a bh’aige sin orra. Agus bheir ar pannal dha am beachdan làidir fhèin air na tha iadsan ag òl.

In this episode, Ruairidh Alastair asks if young people really are more sober than previous generations? He attends a club night where the dancers haven’t drunk a drop to see if folk can still have fun while sober. A charity focused on reducing alcohol consumption explains the statistics and explores the possible reasons for the change. He meets two students who have chosen sobriety to find out what difference it’s made to them. And he seeks our opinionated panel’s view on their own drinking habits.

21 days left to watch

15 minutes

Last on

Sat 9 Nov 2019 22:40

Broadcasts