Main content

Cothrom a dhol a Mhire ri Mòir aig Mòd Ghlaschu 2019

A' chèilidh as motha agus as tràithe aig a’ Mhòd, Mòrag Dhòmhnallach beò à Talla Chonsairt Rìoghail Ghlaschu. Live ceilidh from the Royal Concert Hall with Morag MacDonald.

Ceòl is òrain ann am pailteas, ach feumaidh sibh mocheirigh a dhèanamh ma tha sibh dol a thighinn còmhla rithe fhèin aig Mòd Ghlaschu. Mòrag Dhòmhnallach beò à Talla Chonsairt Rìoghail Ghlaschu, agus a bharrachd air na seinneadairean bidh an còmhlan Beinn Lee a’ cumail ceòl dannsa ribh fad na maidne.

5 days left to listen

3 hours, 27 minutes

Last on

Fri 18 Oct 2019 10:00

Music Played

 • Beinn Lee

  Johnnie's Jig

 • Beinn Lee

  Set Of Tunes

 • Ruairidh Gray

  Fàgail Bhòrnais

 • Norma Macleod

  Tioram Air Tìr

 • Marie Matheson

  Ho Ro Chan Eil Cadal Orm

 • Catriona Fair

  Chì Mi'n t-Eilean

 • Steven MacIver

  An t-Alltan Dubh

 • Beinn Lee Ceilidh Band

  Set Of Traditional Tunes

 • Jimmy Cameron

  Tilleadh A Bharraigh

 • Sandy MacDonald Jones

  Na Fir Chlis

 • Innes Scullion

  Ho Ro Leannan

 • Alasdair Gillies

  An Cluinn Thu Mi Mo Nighean Donn

 • Mairi MacInnes

  Puirt-a-beul

 • Ishbel MacLeod

  An t-Eilean Mu Thuath

 • Graham MacLennan

  Gaelic Waltzes

 • Carolyn Groat

  Griogal Cridhe

 • Kenneth MacLeod

  Puirt

 • Cara Morrison

  Siadar Iarach

 • Na Piseagan

  Oidhche Mhath Leibh

 • Beinn Lee Ceilidh Band

  Traditional Tunes

 • Alice MacMillan

  An Roghainn

 • Claire MacAulay

  Don Chuthag

 • Donald Angie Matheson

  A Rìbhinn Òg Bheil Cuimhn' Agad

 • Isabelle Bain

  Bruadar A Leòdhasaich Ann A Winnipeg

 • Beinn Lee Ceilidh Band

  Traditional Tunes

 • Christina Mackenzie

  Tha Mise Dol Dhachaigh

 • Donald Murray

  Gad Chuimhneachadh

 • Saffron Hanvidge

  Puirt

 • Ruairidh MacIntyre

  Gur Tu Mo Bhean Chomainn

 • Shona MacMillan

  Gaol An t-Seòladair

 • Angus MacLeod

  'S I A Ghàidhlig Mo Roghainn

 • Donald Iain Brown

  Filoro

 • Joan Morrison

  Òran Mun Iolaire

 • Laura Howet

  Crodh Chailean

 • Beinn Lee Ceilidh Band

  Anam Saor

 • Carol MacLean

  Fear A Bhàta

 • Alasdair Whyte

  Mo Rùn Geal Dìleas

 • Sìneag MacIntyre

  O Teannaibh Dlùth Is Togaibh Fonn

 • Catriona Tinney

  Air Fail Il O Ho Ro

 • Beinn Lee Ceilidh Band

  Traditional Tune

Broadcast