Main content

Episode 9

Episode 9 of 10

Anna Macleod in conversation with Babs Macgregor and Sophie Stephenson about their favourite books.

Bidh Anna Nicleòid a’ còmhradh ri dithis neach mu na leabhraichean as fheàrr leotha. ‘S iad Babs NicGriogair agus Sophie NicStephain a bhios a’ taghadh nan leabhraichean an t-seachdain-sa. Cluinnidh sinn mu sgeulachd chàirdeas eadar Bàrd Baile agus seinneadair òg agus bàrdachd aig cridhe coimhearsnachd air taobh eile a’ chuan siar.

Cuideachd sgriobhadh aithriseil à coimhearsnachdan eadardhealaichte, mar Le Mùirn le Catrìona Mhoireach, Brìgh an Òrain le Lauchie MacLellan, Poverty Safari le Darren McGarvey agus Prickly Pearls of Palestine le Hilda Reilly. ‘S ann à Leòdhas a tha Babs NicGriogair agus tha i a’ fuireach agus ag obair ann an Glaschu ann an co-chomunn agus ‘s na faclan fhèin, ‘se oileanach maireannach a th’ innte. ‘S ann à Cill Chuimein a tha Sophie NicSteaphain agus tha i ag obair aig Sabhal Mòr Ostaig mar Oifigier Margaideachd agus cuideachd a’ teagasg danns.

Anna Macleod is in conversation with Babs Macgregor and Sophie Stephenson about their favourite books. Book topics include the delightful relationship between a young singer and the village poet who inspired her, in Le Mùirn, by Catriona Murray. Plus two commentary reads; one set in Glasgow - Poverty Safari, by Darren McGarvey - and the other in Palestine, Prickly Pearls of Palestine: The People Behind the Politics, by Hilda Reilly. Also included is a book about community inspired poetry from Canada called Brigh an Orain - A Story in Every Song: the Songs and Tales of Lauchie MacLellan.

Babs Macgregor, from Lewis, now lives and works in Glasgow in a food co-operative and in her own words is 'a perpetual student'. Sophie Stephenson is from Fort Augustus and works in Skye as marketing officer for Sabhal Mòr Ostaig, while also teaching dance.

28 days left to watch

28 minutes

Credit

Role Contributor
Presenter Anna Macleod

Broadcasts