Main content

Eric R Cregeen – Thachair Sruth ri Steall

Sgeulachd aig nach eil fios aig mòran mu neach a’ fhàg dìleab phrìseil aig beul-aithris na h-Alba. The little-known story of one man’s precious legacy to Scottish folklore.

Ged a bha Eric Radcliff Cregeen à Eilean Mhanainn bho thùs, chuir e seachad mòran dhe a bheatha a’ cruinneachadh beul-aithris ann an taobh Siar agus Eileanan na h-Alba sna 60an agus na 70an. 50 bliadhna as dèidh sin, tha Pàdruig Moireasdan (22) à Grimasaigh ann an Uibhist a Tuath, a tha dìoghrasach mu chultar na h-Alba, a’ faighinn an tuilleadh a-mach mun duine shònraichte seo.

Although Eric Radcliff Cregeen was of Manx origin, he devoted much of his life to the collecting of folklore in the west Highlands and Islands of Scotland during the 60s and 70s. Fifty years on, 22-year-old Pàdruig Morrison from Grimsay in North Uist, who has a passion for Scottish studies and music, sets out to discover more about this remarkable man.

6 days left to watch

59 minutes

Clip

Broadcasts