Main content
Sorry, this episode is not currently available

The Capercaillie/An Capall-coille

An toir dannsa a’ chapaill-choille brosnachadh do Ghudrun agus Frida son Là Bealltainn? Will the capercaillie’s unusual dance inspire Gudrun and Frida for May Day?

Tha an samhradh a’ teannadh nas fhaisg agus tha e a’ failleachadh air Gudrun agus Frida a thighinn an àirde le beachd airson cuirm Là Bealltainn. Tha moladh aig an Rìgh Sigurd. Tha e gan toirt gu doimhneachd an fhàsaich airson ‘s gum faic iad dannsa àraid a’ chapaill-choille. Ach an cuidich seo iad gus dannsa a dhèanamh a tha freagarrach airson na cuirme?

With summer fast approaching Gudrun and Frida are struggling for inspiration for their May Day festival dance. King Sigurd has an idea - he takes them deep into the wilderness to see the strange dance of the capercaillie. But will it help them create a dance fit for the feast?

5 minutes

Broadcasts