Main content

Gaol Puinnseanta

Tha bràmar ùr aig Mgr Ping ach tha Po tro chèile nuair a thuigeas e cò th' innte. Mr Ping has found himself a new girlfriend. However, Po is not enamoured when he meets her.

Tha Po iomaigeannach g' eil athair aonranach 's e fhèin a-nis a' fuireach san Lùchairt. Tha e cur roimhe bràmar a lorg do Mgr Ping ach gun fhios dhan h-uile duine 's ann a tha boireannach air air a 'crògan' fhaighinn mun ghèadh chòir mu thràth!

Po is worried that his father is lonely now that he himself is living at the Jade Palace. He sets about finding Mr Ping a girlfriend but unbeknown to anyone, a certain lady has already got her 'claws' on the loveable goose!

27 days left to watch

23 minutes

Broadcasts

Featured in...