Main content

Sgiorradh air a’ bhlàr a-muigh le Calum MacIlleathain. Four young adults take a hike into the wilds of Scotland. What could possibly go wrong?

An t-earrann mu dheireadh den sgiorradh: tha an t-sìde air a bhith sgriosail agus tha an t-slighe air a bhith fada. Tha daoine a’ fàs crosta agus tha na builgeanan coise air a bhith pailt. Ge-tà, tha e air a bhith spòrsail. Nach eil? Do dhuine sam bith? Tha na gaisgich òg a’ stialladh orra gus an dùbhlan a thoirt gu crìch agus faighinn tron fhàsach fhiadhaich mu dheireadh ann an Alba, Innis an Iasgaich air Taobh Siar Rois. Tha an druim foghainteach aig An Teallach a’ feitheamh orra, ach ron sin feumaidh iad faighinn tro aon de na boglaichean as motha sa Ghàidhealtachd. Tha rionnag an t-snàmh a-muigh, Calum MacIlleathain a’ dèanamh a dhìcheall gus am faighinn dhachaigh sàbhailte.

It's the final episode and the weather has been hellish, the way has been long. Tempers have frayed, and blisters have popped. But we’ve had fun anyway - haven’t we? Anyone? Our sturdy young adventurers make one last push to complete the challenge of crossing Scotland’s last great wilderness of Fisherfield in Wester Ross. The mighty ridge of An Teallach awaits them, but first they have to cross one of the biggest bogs in the Highlands. Wild swimming star Calum Maclean does his best to make sure they get home safely.

26 days left to watch

29 minutes

Broadcasts