Main content

Episode 1

The Isle of Skye Highland Games are held in Portree, Donald and Ally gather sheep for shearing in Duntulm and the Skye shinty team travel to Cannich for an important game.

Se sgìre bhreagh a th’ann an sgìre Thròndairnis ann an ceann a tuath an eilein Sgitheanaich. ‘Sann ann an Tròndairnis a tha grunnd dhe na seallaidhean as ainmeil anns an eilean, na measg Bodach na Stòrr, an Cuth-raing agus Creag an Fheilidh, agus tha na mìltean de luchd-turais a’ tadhal air an sgìre gach bliadhna.

Tha Tròndairnis a’ toirt a-steach Stafainn, Uig agus Cille Mhoire agus bha a-riamh coimhearsnachd laidir Gàidhlig ann a bailtean na sgìre. Anns an t-sreath seo a chaidh a’ fiolmadh thairis air bliadhna, tha sinn a’ cur eòlas air muinntir Thròndairnis agus a’ leantainn na sgeulachdan aca tro’n bhliadhna.

Anns a chiad phrògram, tha na geamaichean Gàidhealach a’ gabhail àite ann am Portrìgh, tha Dòmhnall agus Ally a’ trusadh faisg air an dachaigh ann an Duntulm agus tha priomh sgioba chamanachd an eilein ann a Srathghlais airson geam mòr.

The Trotternish peninsula on the island of Skye is an area of outstanding natural beauty and is home to some of Skye’s best known landmarks, including The Old Man of Storr, the Quiraing, Kilt Rock and Fairy Glen, and it attracts thousands of visitors every year. Trotternish also has a traditional crofting community and some of Skye’s strongest Gaelic speaking areas.

Filmed over a year, this seven-part series documents life in the villages of the Trotternish peninsula through the seasons.

In the first programme, the Isle of Skye Highland Games are held in Portree, Donald and Ally gather the sheep for shearing in Duntulm and the Skye shinty team travel to Cannich for an important game.

29 days left to watch

30 minutes

Last on

Yesterday 19:00

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from An t-Eilean/From Skye with Love

Credit

Role Contributor
Executive Producer Ishbel Maclennan

Broadcasts